Návrat dítěte do MŠ po nemoci

Vydáno:

Dítě by mělo přicházet po nemoci do mateřské školy až po úplném vyléčení, tedy po ukončené léčbě. Kdo o tom však rozhoduje, zda je dítě skutečně již zdravé?

Související dokumenty

Pracovní situace

Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Neočkované dítě v mateřské škole
První kroky při vymáhání dlužného školného
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Informace k vyhlášení nouzového stavu v ČR
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Poučení žáků o BOZ

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Podání léku dítěti s epilepsií
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
40/2009 Sb. trestní zákoník