Reforma financování - základní školy, mateřské školy

Jak na reformu financování školství - pedagogičtí pracovníci základní školy

Reforma financování regionálního školství bude v souladu se školským zákonem zahájena 1. 1. 2020. Je však vhodné, aby organizační změny s ní spojené základní školy realizovaly již k 1. 9. 2019.1) 

Cílem pracovní situace je popsat princip financování pedagogických pracovníků základních škol a tím přispět k včasné přípravě organizačních změn.

Související dokumenty

Pracovní situace

Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Reforma financování střední školy
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
První kroky při vymáhání dlužného školného
Reforma financování regionálního školství – nepedagogická práce v subjektu vykonávajícím více druhů škol
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
OP JAK
Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Sloučení škol
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Akce v mateřské škole přes noc
Tandemová výuka
Přijetí cizince do základní školy
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Předškolák a očkování
FKSP a Flexi passy
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Škola v přírodě

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
167/2018 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
140/2018 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
310/2018 Sb. o krajských normativech
161/2018 Sb. o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí