Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy

Vydáno:

Odložení nového způsobu financování regionálního školství o jeden rok přináší všem zainteresovaným subjektům příležitost se na tuto změnu ještě více připravit. To je dobrá zpráva především pro ty školy a školská zařízení, které v minulosti nepřikládaly výkaznictví dostatečný význam. Stále ve větší míře se totiž údaje předávané těmito subjekty stávají rozhodnými informacemi, na základě kterých jsou jim pak přidělovány konkrétní objemy finančních prostředků – a při novém způsobu financování bude tato jejich zodpovědnost ještě více umocněna. Jakých údajů bude tedy potřeba?

Související dokumenty

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

Pracovní situace

Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Reforma financování střední školy
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
První kroky při vymáhání dlužného školného
Využití účetnictví k finančnímu řízení
Reforma financování regionálního školství – nepedagogická práce v subjektu vykonávajícím více druhů škol
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Platby za pomůcky v MŠ
OP JAK
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Sloučení škol
Vychovatelka ŠD
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Pobyt žáka v zahraničí
Míra vzdělávací povinnosti
Počet žáků ve třídě
Kvalifikace
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Vozíčkář
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Provoz MŠ
Uhrazení dluhu
Pobyt v zahraničí dítěte
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost