Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy

Vydáno:

Odložení nového způsobu financování regionálního školství o jeden rok přináší všem zainteresovaným subjektům příležitost se na tuto změnu ještě více připravit. To je dobrá zpráva především pro ty školy a školská zařízení, které v minulosti nepřikládaly výkaznictví dostatečný význam. Stále ve větší míře se totiž údaje předávané těmito subjekty stávají rozhodnými informacemi, na základě kterých jsou jim pak přidělovány konkrétní objemy finančních prostředků – a při novém způsobu financování bude tato jejich zodpovědnost ještě více umocněna. Jakých údajů bude tedy potřeba?

Související dokumenty

Pracovní situace

Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Reforma financování střední školy
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Pedagogická intervence na základní škole a výkaz P1c-01
První kroky při vymáhání dlužného školného
OP JAK
Reforma financování regionálního školství – nepedagogická práce v subjektu vykonávajícím více druhů škol
Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Platby za pomůcky v MŠ
Využití účetnictví k finančnímu řízení
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ

Poradna

Vychovatelka ŠD
Sloučení škol
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Akce v mateřské škole přes noc
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
FKSP
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ
IT technika do výuky a nákup z dotace
Tandemová výuka
Přijetí cizince do základní školy
FKSP
ONIV
Dotace
Pracovní sešity
FKSP
Platnost zkoušky
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování

Zákony

45/2005 Sb. ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 146 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Nařízení vlády

75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí