Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy

Vydáno:

Rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je ve výlučné kompetenci ředitele dané mateřské školy. Jedná se o řízení zahájené na žádost, kterou jménem nezletilého dítěte podává zákonný zástupce. Stejně jako v případě základního či středního vzdělávání i v případě předškolního vzdělávání je dítě vždy přijímáno na dobu celého vzdělávacího cyklu v mateřské škole. Pokud je dítě k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole přijato, má právo v tomto vzdělávání při splnění podmínek stanovených školským zákonem pokračovat. Z právního hlediska je tedy nepřípustné přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání pouze na omezenou dobu.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Zákonný zástupce
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Bezplatné poskytování učebnic
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
První kroky při vymáhání dlužného školného
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Návrat dítěte do MŠ po nemoci
Neočkované dítě v mateřské škole
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ