Dopady zrakového postižení do vzdělávání předškolních dětí

Vydáno: 4 minuty čtení

Podpora rozvoje správného vidění u dítěte v předškolním věku je velmi důležitá, protože mnoho nedostatků, které by měly závažný dopad na vzdělávání po zahájení povinné školní docházky, je možné napravit a dopad zrakového znevýhodnění na vzdělávání tak minimalizovat. U dětí se zrakovým postižením vyššího stupně je nutné cíleně rozvíjet specifické dovednosti, jejichž rozvoj umožní další vzdělávání.

Dopady zrakového postižení do vzdělávání předškolních dětí
Mgr.
Jana
Janková
speciální pedagog-tyfloped, SPC pro děti a žáky s poruchami zraku v P

Související dokumenty

Pracovní situace

Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Vztah rodičů a školy pohledem práva
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Zákonný zástupce
Manuál krizové komunikace
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Strategické dokumenty pro rozvoj environmentální výchovy ve školách
Školní program EV a jeho tvorba
Evaluace EV ve škole
Vzdělávání koordinátorů EV
Organizace odborné praxe - směrnice
Komunikační strategie školy - šablony
Finanční gramotnost - modelové úlohy
Používání učebnic v základní a střední škole
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte

Poradna

Akce v mateřské škole přes noc
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Vozíčkář
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Přímá pedagogická činnost