Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv

Vydáno:

Doporučení je určeno zejména ředitelkám a ředitelům mateřských škol, jejichž zřizovatelem jsou obce či svazky obcí, krajským úřadům, které posuzují odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte, zřizovatelům, České školní inspekci, rodičům či jiným zákonným zástupcům dětí a široké veřejnosti.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv

Pracovní situace

2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Činnost mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Plány činnosti - srpen 2021
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Kalendář
Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost
Sdružení rodičů a přátel školy podle nového občanského zákoníku
Manuál krizové komunikace
Strategické řízení a plánování v digitální škole

Poradna

Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přímá pedagogická činnost
Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Osobní příplatek
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Doplňková činnost
Dietní stravování