Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu

Vydáno:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v souladu s právními předpisy, tak co nejméně stresující pro dítě.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Pracovní situace

Vztah rodičů a školy pohledem práva
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Zákonný zástupce
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Právo na informace o dítěti partnera (nevlastním dítěti)
Trestný čin pomluvy spáchaný rodičem
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Kdy nejpozději musí škola oznámit zákonným zástupcům místo a čas konání školní akce?
Spolupráce rodiny a školy
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Komunikační strategie školy - šablony
ČSSZ: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání
Informování zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ