Povinnost poskytování péče dítěti, které má silnou alergii

Dítě bylo k docházce do MŠ přijato bez zdravotních omezení. V průběhu docházky matka dítěte doložila potvrzení, že je dítě alergické na bodnutí hmyzem. Zároveň předala pedagogům balíček pro poskytnutí první pomoci. V balíčku je kromě kapek, čípků a inhalátoru také autoinjektor. V případě, že by nebyla alergická reakce rozpoznána včas, hrozí dítěti udušení. Podle sdělení lékařky je tato diagnóza dítěte uznána v kategorii ohrožení života.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY:
 
zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění p. p.
 
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění p. p.
 
zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění p. p.
 
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění p. p.
Ustanovení § 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví zvláštní požadavky pouze pro případ přijímání dětí se zdravotním postižením. Děti, které mají alergii (jedná se o zdravotní znevýhodnění), nejsou do této kategorie zařazené, proto se jich zvláštní požadavky na přijetí netýkají. Údaje o zdravotním znevýhodnění nejsou (a nemohou být) na rozdíl od údaje o zdravotním postižení dítěte podstatné pro samotné rozhodování o tom, zda dítě bude či nebude do dané mateřské školy přijato. Tyto další údaje je zákonný zástupce povinen sdělit mateřské škole až při zahájení vzdělávání dítěte, a to v souladu s § 22 odst. 3 písm. c) školského zákona.
Z uvedeného vyplývá, že není možné nepřijmout k předškolnímu vzdělávání dítě alergika s odůvodněním, že pedagogičtí pracovníci odmítají převzít odpovědnost za dítě, které se může při alergické reakci ocitnout v ohrožení života, a nelze takové dítě již přijaté k předškolnímu vzdělávání vylučovat z docházky do mateřské školy.
Pokud se týká zodpovědnosti za dítě v daném případě (bodnutí dítěte hmyzem při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a následná alergická reakce), přichází v úvahu buď trestněprávní odpovědnost pedagogického pracovníka, nebo občanskoprávní odpovědnost právnických osob vykonávajících činnost mateřských škol za škodu(a také pracovněprávní odpovědnost pedagogických pracovníků vůči právnické osobě vykonávající činnost mateřské školy).
Trestněprávní odpovědnost
(za trestný čin neposkytnutí pomoci – § 150zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník; k trestní odpovědnosti za tento trestný čin je třeba úmyslného zavinění) vyplývá z porušení zákonné povinnosti každého poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví (§ 9 odst. 4 písm. zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů) a
tuto odpovědnost nelze odmítnout.
Občanskoprávní odpovědnost
za škodu vzniklou dětem podle § 422 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (této odpovědnosti se zprostí odpovědná osoba, jestliže se prokáže, že nezanedbala náležitý dohled), je neoddělitelně spjata s povinností zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů vyplývající z ustanovení § 29 odst. 2 školského zákona.
V rámci
prevence trestní odpovědnosti
a v rámci povinnosti předcházet hrozícím škodám (§ 415 a násl. občanského zákoníku) je nutno v případě alergické reakce dítěte na bodnutí hmyzem:
 
Poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc, tj. nenechat dítě bez jakékoliv pomoci, postupovat dle návodu přiloženého k pohotovostnímu balíčku a dle vážnosti situace volat záchrannou službu. V případě trestního řízení nebo soudního sporu o náhradu škody musí vzít soud v úvahu okolnosti případu, tedy mj. i to, že pedagog nemá zdravotnickou kvalifikaci a zda se pokusil (ať již úspěšně či nikoliv) nezbytnou pomoc poskytnout.
 
Nezanedbat náležitý dohled nad dítětem. Zde je rovněž nutné vzít v úvahu okolnosti případu, např. že pedagogický pracovník musel v dané chvíli zároveň vykonávat dohled i nad ostatními dětmi třídy mateřské školy.
 
Preventivně zajistit, aby bylo včas vyhledáno riziko nebezpečí – např. nechat v prostorách školy odborně odstranit hnízdo bodavého hmyzu.
Zdroj: MŠMT

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
40/2009 Sb. trestní zákoník
40/1964 Sb. občanský zákoník

Pracovní situace

Šablony od A do Z
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
První kroky při vymáhání dlužného školného
Správní řízení v mateřské škole – právní předpisy, informace, sdělení, judikatura
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
Ukončení předškolního vzdělávání
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Správní řízení ve druhém stupni
Možnost vzdělávat se současně ve více mateřských školách
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků v MŠ
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Odpovědnost pedagogů MŠ podle aktuální právní úpravy
Zákonný zástupce
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Doporučení MŠMT pro mateřské školy k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu
Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“
Spolupráce rodiny a školy
Děti-cizinci v MŠ

Poradna

Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky
Vychovatelka ŠD
Ukončení pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Zdravotní průkaz
Lesní školka
Provoz MŠ
Sloučení škol
Zápis do MŠ
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Počet dětí ve třídě MŠ II
Počet dětí ve třídě
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ