Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Vydáno:

Již v zářiovém vydání Řízení školy informoval Řídicí orgán OP VVV o vyhlášené výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I, která usnadní školám zajistit společné vzdělávání. Podporované aktivity v šablonách jsou zaměřeny na další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich osobnostně-profesní rozvoj, extrakurikulární rozvojové aktivity pro ZŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a v neposlední řadě také personální podporu, která souvisí s implementací novely školského zákona (§16). 

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Školní psycholog na základní škole
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Reforma financování - základní školy, mateřské školy
Reforma financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy
Vliv statistického výkaznictví na financování veřejné školy
Školní psycholog na střední škole
VP a další poradenští pracovníci
Adaptační koordinátor
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Přehled situací, kdy je doporučení či součinnost školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou pro úkony ve vzdělávání
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole

Poradna

Doprovod do školy
Sloučení škol
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Akce v mateřské škole přes noc
FKSP
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Asistent pedagoga jako vyučující v rámci PSPP
Přijetí cizince do základní školy
FKSP
ONIV
Dotace
Pracovní sešity
FKSP
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Ochranné pomůcky učitelky MŠ při stravování
Školení hygienického minima

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)