Co je to whistleblowing?

„Whistleblowing“ označuje situaci, kdy osoba – nejčastěji stávající či bývalý zaměstnanec, upozorňuje na neetické či nezákonné praktiky na pracovišti oznámením určité instituci. Osoba, která takové porušení oznamuje, se označuje jako „whistleblower.“ Aby ochrana whistleblowerů byla zajištěna obdobně na celém území Evropské unie, byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, tedy whistleblowerů.

Související dokumenty

Pracovní situace

Kdo může být oznamovatelem ve školách podle zákona o ochraně oznamovatelů?
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Personální evidence
Jaké typy podnětů na základě zákona o ochraně oznamovatelů se mohou týkat škol?
Návštěva lékaře
Plnění povinností podle zákona o ochraně oznamovatelů a zpracování osobních údajů
Může být pověřenec školy také příslušnou osobou podle zákona o ochraně oznamovatelů?
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Telefonické ověřování výše platu
Novela nařízení o platových poměrech zaměstnanců - Důležité změny pro oblast školství
Prokazování bezúhonnosti
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Nahrávání průběhu jednání se zákonnými zástupci žáka
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
GDPR - pro školy
Poskytování osobních údajů školami Policii ČR
Předávání osobních údajů žáků pojišťovnám
Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství - vydaná MŠMT

Poradna

Úvazek školní jídelna
Asistenční pes
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
AG testy
Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny