Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec

Související dokumenty

Pracovní situace

Pracovní úrazy
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace
Pracovní úraz a nároky zaměstnance
Poučení žáků o BOZ
Školní úrazy
Prověrka bezpečnosti práce
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance; přestupky na úseku zdravotnictví
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Provádění vstupních, periodických a dalších pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu
Zajištění BOZP při provozu na krizových školách
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Dohled v základním uměleckém vzdělávání
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
BOZP - přehled základní legislativy
Co je to whistleblowing?
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod

Poradna

Zaměstnání malého rozsahu - učitel - týdenní úvazek 0,045 hodiny
Absence učitelů - studium
FKSP a očkování
Prezenční porady
Úvazek školní jídelna
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pracovnělékařské prohlídky
Zástupce ředitele
Asistenční pes
AG testy
Skialpinismus v rámci LVK a TV
Odpovědnost za dítě po skončení školy ve škole a pozemku školy
Pedagogický dohled na akcích mimo školu
Adaptační období v MŠ a bezpečnost

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce
309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
251/2005 Sb. o inspekci práce
379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách

Vyhlášky

50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Nařízení vlády

201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze

Vzory