Mimořádně nadané děti - výjimka ve školském systému?

Vydáno:

Vynikají hloubkou svých znalostí a schopností, jsou originální a zvídavé. Míra jejich nadání ale může být silně nevyrovnaná, mohou ho skrývat či vzdorovat autoritám. I to jsou mimořádně nadané děti (MiND). Na školách často panuje mylná představa, že si samy poradí a pomoc nepotřebují. Opak je ale pravdou. Nejen to vyplývá z kvalitativního výzkumu Pražského inovačního institutu (Pii).

 

 

 

 

Šetření se uskutečnilo v první čtvrtině letošního roku s cílem zjistit, jaká je praxe v pražských mateřských, základnícha středních školách, které se na práci s MiND zaměřují. Výzkum je součástí projektu Prague Smart Accelerator financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Celkem bylo během něj provedeno 23 rozhovorů se zástupci škol. Respondenti často dělí nadané do t

Související dokumenty

Pracovní situace

Možné potíže plynoucí z intelektového nadání
MŠMT finančně podporuje učitele základních škol, kteří se věnují nadaným žákům
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Školy s rozšířenou výukou
Bezplatné poskytování učebnic
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
VP a speciálně pedagogické centrum
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Individuální výchovný plán
Vzdělávání koordinátorů EV
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Bílá kniha
Přehled hlavních strategických a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání
Školní psycholog na základní škole
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Poradna

Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon
Přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku
Výuka Aj
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání