Přehled situací, kdy je doporučení či součinnost školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou pro úkony ve vzdělávání

Vydáno:

Školským zákonem a jeho prováděcími předpisy je v definovaných případech vyžadováno stanovisko či součinnost školského poradenského zařízení.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školní psycholog na základní škole
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Školní psycholog na střední škole
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
VP a další poradenští pracovníci
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Individuální výchovný plán
Zařazování do platových tříd - speciální pedagog
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga

Poradna

Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Příplatek
Kvalifikace
Ochrana osobních údajů
Kvalifikace
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Školní psycholog a jeho financování

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři