Školy s rozšířenou výukou

Vydáno:

Podle § 17 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. Tato povinnost navazuje na zásadu vzdělávání stanovenou v § 2 odst. 1 písm. b) školského zákona spočívající v zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Pracovní situace

Žákovská a studentská samospráva
Zápisová turistika
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Uložení dokumentace spojené s maturitní zkouškou
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Správní řízení související s poskytováním školního stravování
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání – základní souvislosti v rámci školského zákona a prováděcích vyhlášek
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Odklad povinné školní docházky
Řízení o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Školní řád MŠ - směrnice a komentář

Poradna

Individuální vzdělávání
IVP
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Individuální vzdělávání
IVP
Žák v zahraničí
Platová třída
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz