Školy s rozšířenou výukou

Vydáno:

Podle § 17 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů. Tato povinnost navazuje na zásadu vzdělávání stanovenou v § 2 odst. 1 písm. b) školského zákona spočívající v zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce.

Související dokumenty

Pracovní situace

Žákovská a studentská samospráva
Zápisová turistika
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Školní řád MŠ - směrnice a komentář
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Výpověď smlouvy o ubytování
Novela maturitní vyhlášky
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Právní postavení školské rady
Škola v přírodě - směrnice
Organizace školních výletů - směrnice
Ubytování (smlouva o přechodném nájmu)
Práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Řízení zařízení školního stravování (školní jídelny, vývařovny, výdejny)
Správní řízení související s poskytováním školního stravování

Poradna

Výuka Aj
Problémy ve třídě
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Individuální vzdělávání
IVP
Počet žáků ve třídě
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Individuální vzdělávání
IVP
Žák v zahraničí
Platová třída
Zrušení IVP žáka střední školy
Podmínky pro povolení individuálního vzdělávacího plánu
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky