Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga

Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga do 31. 8. 2016

Související dokumenty

Pracovní situace

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Podíl rodičů na výši příspěvku
Hrazení příspěvku
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Výchovný poradce a žáci s SVP
VP a speciálně pedagogické centrum
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Poradna

Doprovod do školy
Asistent pedagoga
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Úvazek asistenta
Pracovní smlouva
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Nárok na příplatek za suplované hodiny u vychovatelek nebo asistentek
Pracovní poměr na dobu určitou a souběžný pracovní poměr učitele a asistenta pedagoga
Asistent pedagoga jako vyučující v rámci PSPP
Prodloužení zkušební doby
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Asistent pedagoga, pedagog
Asistent v roli třídního učitele

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných