Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga

Vydáno:

Žádost o souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga do 31. 8. 2016

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Podíl rodičů na výši příspěvku
Hrazení příspěvku
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Výchovný poradce a žáci s SVP
VP a speciálně pedagogické centrum
Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Metodická informace pro školská poradenská zařízení

Poradna

Úvazek asistenta
Pracovní smlouva
Prodloužení zkušební doby
Doprovod do školy
Asistent pedagoga
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Asistent pedagoga