Bezplatné poskytování učebnic

Vydáno:

Vzdělávání je v souladu s ústavou založeno na rovném přístupu bez ohledu na majetek nebo jiné postavení a na zásadě bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí. Toto právo vychází z Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky. Listina v čl. 33 uvádí, že každý má právo na vzdělání. Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.

Související dokumenty

Pracovní situace

První kroky při vymáhání dlužného školného
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Platby za pomůcky v MŠ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb.
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Zákonný zástupce
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů

Poradna

FKSP a Flexi passy
Ukončení předškolního vzdělávání
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
FKSP
ONIV
Dotace
Výuka Aj
Pracovní sešity
FKSP
FKSP
Úhrada konference Škola jako místo setkávání ze šablon

Zákony

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky