Vybrané aspekty implementace společného vzdělávání

Vydáno:

Tematická zpráva

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Vzdělávání ve SŠ s vysokou mírou neúspěšnosti žáků ve společné části MZ
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Rozvoj informační gramotnosti na základních a středních školách
Tematická zpráva ČŠI 2017
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Zařazování do platových tříd - asistent pedagoga
Externí hodnocení školy a školského zařízení Českou školní inspekcí a zřizovatelem
Postavení České školní inspekce v našem vzdělávacím systému
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Odborná kvalifikace asistenta pedagoga
Tematické zprávy 2015/2016
Tematické zprávy České školní inspekce
Školní družina a kritéria ČŠI
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření

Poradna

Asistent pedagoga
Doplnění pedagogické kvalifikace; asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Úvazek asistenta
Pracovní smlouva
Doprovod do školy
Prodloužení zkušební doby