Spolupráce učitele s asistentem pedagoga - zaměřeno na školní praxi

Vydáno:

Již mnoho let pracuji jako učitelka českého jazyka a zároveň jako výchovná poradkyně na Základní škole na náměstí 28. října v Brně. Dovolím si říct, že se na naší škole snažíme vytvářet inkluzivní vzdělávací prostředí, to znamená, že ve třídách společně vzděláváme děti zdravotně postižené, nadané, děti ze sociálně vyloučené lokality, děti cizinců. Toto heterogenní prostředí vnímáme jako přirozené. Každé dítě má určité vzdělávací potřeby, které se snažíme naplňovat prostřednictvím individualizované péče, mimo jiné i různými způsoby pedagogické asistence.

Spolupráce učitele s asistentem pedagoga – zaměřeno na školní praxi
Mgr.
Lenka
Nazarčuková,
výchovná poradkyně na ZŠ a MŠ, nám. 28. října, Brno
Na naší škole jsem měla možnost vyzkoušet si několik forem asistence.
1. Asistence učitel – komunitní asistent (z romské komunity)
Jedná se o kooperaci učitele a v našem případě romského asistenta, který pomáhá zejména na 1. stupni ZŠ (přípravné ročníky, 1. třídy) dětem ze sociálně znevýhodňujícího prostředí při adaptaci na školní prostředí. Dále působí jako mediátor mezi rodinou a školou (navštěvuje rodiny s pozvánkami na schůzky s třídními učiteli, na výchovné komise, působí i preventivně v rovině záškoláctví). Na 2. stupni bylo jeho úkolem v hodinách českého jazyka především vedení žáka, u kterého bylo diagnostikováno ADHD. Na začátku týdne probíhala debata nad tím, jaké učivo se bude probírat a jakým způsobem budou hodiny celý týden probíhat.
Snažili jsme se o to, aby úvodní část výuky probíhala společně se všemi dětmi, pak pracoval asistent s žákem individuálně. Individuální úkoly si asistent připravoval podle právě probíraného učiva sám. Samozřejmostí bylo to, že se žákem opustil učebnu a zařazoval relaxační techniky v odpočinkové hale, která je k těmto účelům přizpůsobena. Na konci týdne vždy probíhala supervize jednotlivých hodin. Pokud tento žák nebyl přítomen ve výuce, asistent pomáhal jinému žákovi, kterého vybral učitel.
2. Asistence učitel – odborný asistent (učitel)
Tuto kombinaci využívá škola zejména ve třídách, kde je vyšší počet žáků se SVP, ve třídách, kde jsou velké rozdíly ve schopnostech a dovednostech žáků. V současné době kooperuji s odborným asistentem v hodinách literární výchovy, která probíhá ve školní knihovně v dvouhodinovém bloku v tzv. „centrech aktivit“. Výuka je zde zaměřena na práci žáků s různými informačními zdroji na zvolené literární téma. Evokaci prožívají všichni žáci společně u stolů, na koberci, bývá doplněna audio- nebo videoukázkou. Posléze jsou žáci rozlosováni podle různých klíčů do skupin (většinou jsou vytvořeny 4 skupiny). Podle pokynů učitele se rozmístí do jednotlivých center, kde jsou pro ně připraveny různé aktivity – práce se slovníky, encyklopediemi, vyhledávání informací pomocí internetu, vyhledávání v knihovně, práce s texty z čítanky, z knih, časopisů, jazykové hry, kvízy apod.
Odborný asistent se schází s vedoucím učitelem na začátku týdne a společně připravují aktivity do jednotlivých center. Hlavním úkolem asistenta je pomoc žákům při vyhledávání informací zejména v centru, kde jsou připraveny slovníky, encyklopedie. Dohlíží na kooperaci žáků, na dodržování kritérií kooperace (rozdělení rolí, dokončení práce, příprava prezentace práce skupiny). Po dohodě s učitelem připravuje filmové ukázky literárních děl, k nim úkoly pro žáky, kontroluje čtenářská portfolia žáků. Na konci týdne se opět schází s učitelem a dávají si zpětnou vazbu, společně hodnotí žáky do pozorovacích archů (přehledy o tom, jak jednotliví žáci naplňují kritéria čtenářské gramotnosti, zaměřujeme se na sledování pracovních, komunikativních, sociálních kompetencí, kompetencí k učení).
3. Asistence učitel – integrační asistent
Pracuje ve třídě se žákem v rámci individuální integrace žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (tento žák je vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu na základě vyšetření z PPP). Záleží na dohodě pedagoga a asistenta, na jakém postupu vzdělávání žáka se domluví. Moje spolupráce s asistentkou je založena na společné přípravě, na domluvě při přípravě pracovních listů, jednodušších textů, písemných cvičení. V centrech aktivit zapojujeme žáka do kolektivu celé třídy, asistentka ho motivuje ke čtení příběhů, ke čtení s porozuměním, pomáhá mu ve vztahovém zakotvení v rámci třídního kolektivu. Společně s učitelem se podílí na hodnocení žáka, které je v tomto případě slovní. Pokud tento žák chybí, asistentka se individuálně věnuje jinému dítěti podle pokynů učitele (zejména dítěti, které bylo delší dobu nepřítomno).
4. Další typy asistence
-
Učitel – studenti (středních pedagogických škol, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, JAMU), kteří plní na naší škole povinnou praxi. Nyní spolupracuji se studentkou PdF MU, která studuje obor český jazyk – výtvarná výchova. Nejprve prošla „kolečkem náslechů“ v hodinách, kde měla za úkol zaznamenat do pozorovacích archů podle sledovaných parametrů hodiny uvádějícího učitele (pozorovací archy používáme zejména při kolegiálním učení). Následně probíhala vzájemná zpětná vazba. Dalším krokem je právě zmíněná asistence v hodinách zavádějícího učitele, která je založena zejména na individuální práci s vybraným žákem (nadaný žák, problémový žák). Potom se společně s učitelem připraví na samostatnou výuku.
-
Učitel – odborný pracovník školního poradenského pracoviště – zde se jedná o hodně specifickou asistenci, kdy v hodinách kooperuje učitel (často třídní učitel) a školní psycholog, speciální pedagog i sociální pedagog. Výstupem těchto hodin je stmelení třídních kolektivů, sociometrie, prevence sociálně patologických jevů.
-
Kombinace asistence – v některých případech se v hodinách setkávají dva asistenti pedagoga, je to odborný učitel a integrační asistent. Tato kombinace se jeví jako účelná především v dvouhodinových blocích.
Domnívám se, a moje pedagogické zkušenosti mi to potvrzují, že pokud stojí v centru edukace učitel jako nositel vzdělávání a koordinátor realizace podpůrných a vyrovnávacích opatření posílený školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, školní psycholog, metodik prevence, speciální pedagog, sociální pedagog) a pokud škola využívá různé typy asistence pedagogů přímo ve třídách, může učitel nejen posunout každého žáka k jeho osobnímu maximu, ale také předcházet školní neúspěšnosti žáků.

Související dokumenty

Pracovní situace

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání
Účast na školení během víkendu
Hodnocení pedagogického pracovníka
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Školy s rozšířenou výukou
Ochrana pedagogů
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Novela zákona o pedagogických pracovnících
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy
Vzdělávání koordinátorů EV
Výpověď daná zaměstnavatelem pedagogickému pracovníkovi, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace
Čerpání dovolené a volno k samostudiu
Žádost o souhlas k využití asistenta pedagoga
Individuální vzdělávací plán
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální

Poradna

Úvazek
Úvazek
Podnapilý rodič
Pracovní poměr na dobu určitou - 10 měsíců
Vedoucí učitel odborného výcviku
Kvalifikace
Přespočetné hodiny
Platová třída
Odměna za očkování
Jmenování třídních, uvádějících a provázejících učitelů
Učitel autoškoly a adaptační období
Prodloužení zkušební doby
Záskok za nemocného jazykáře - odborná poradna, odpověď na dotaz