Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Správní řízení - základní školy
Odvolací řízení - správní řízení ZŠ
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Zařazení do přípravné třídy základní školy
Přestup žáka na jinou základní školu
Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu
Opakování ročníku
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1 školského zákona
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Individuální vzdělávání žáka
Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na 1. stupni ZŠ a v přípravných třídách
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu

Poradna

Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Přijímání ke vzdělávání
Přijetí cizince do základní školy
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vzory