V těžkých dobách je dobré si "srovnat noty"

Vydáno: 9 minut čtení

Ve všech materiálech, ať už jsou z dílny MŠMT ČR, nebo ČŠI, které se týkají role a postavení ředitele školy, se v současnosti považuje za stěžejní nutnost uplatnění leadershipu. Ředitel by měl být kompetentní a sebevědomou osobností, která vlastním příkladem nejen motivuje ke zvládání překotných změn, ale i ten, kdo potřebné změny iniciuje.

V těžkých dobách je dobré si „srovnat noty“
Bc.
Jiří
Stárek
ředitel ZUŠ Hostivař, předseda Stálé konference ředitelů
Stálá konference ředitelů (SKŘ) sdružuje zástupce všech druhů škol v českém vzdělávacím systému. Spolupodílí se na vytvoření komplexního systému profesního rozvoje vedení škol, včetně identifikace aktuálních priorit v oblasti státní vzdělávací politiky. V preambuli SKŘ se uvádí, že
„ředitel školy je zásadním faktorem rozvoje a kvality vzdělávání a jako přirozená společenská autorita by měla usilovat o svobodné, nezávislé a důstojné postavení

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Školní družina a kritéria ČŠI
Řízení distanční výuky
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Spolupráce pedagogických pracovníků
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Řízení změny
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Plány činnosti - červenec 2021
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Činnost učitele základní školy v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem
Plány činnosti - srpen 2021
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Nastavení strategie výuky na dálku
Strategické řízení a plánování v digitální škole
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Kalendář

Poradna

DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Ukončení předškolního vzdělávání
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Výkaz práce
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy