V těžkých dobách je dobré si "srovnat noty"

Vydáno: 9 minut čtení

Ve všech materiálech, ať už jsou z dílny MŠMT ČR, nebo ČŠI, které se týkají role a postavení ředitele školy, se v současnosti považuje za stěžejní nutnost uplatnění leadershipu. Ředitel by měl být kompetentní a sebevědomou osobností, která vlastním příkladem nejen motivuje ke zvládání překotných změn, ale i ten, kdo potřebné změny iniciuje.

V těžkých dobách je dobré si „srovnat noty“
Bc.
Jiří
Stárek
ředitel ZUŠ Hostivař, předseda Stálé konference ředitelů
Stálá konference ředitelů (SKŘ) sdružuje zástupce všech druhů škol v českém vzdělávacím systému. Spolupodílí se na vytvoření komplexního systému profesního rozvoje vedení škol, včetně identifikace aktuálních priorit v oblasti státní vzdělávací politiky. V preambuli SKŘ se uvádí, že
„ředitel školy je zásadním faktorem rozvoje a kvality vzdělávání a jako přirozená společenská autorita by měla usilovat o svobodné, nezávislé a důstojné postavení

Související dokumenty

Pracovní situace

Začínající učitelé
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Příplatek za vedení – nároková složka platu
Měsíční plán zahájení školního roku
Spolupráce pedagogických pracovníků
Řízení změny
Škola v době mimořádných opatření - pohled vedení školy
Pyramida vitality - užitečný nástroj pro analýzu i stanovení cílů
Řízení distanční výuky
Školní družina a kritéria ČŠI
Role zřizovatele v pedagogické oblasti
Kalendář
Plány činnosti - červenec 2021
Plány činnosti - srpen 2021
Jak reagovat na požadavky rodičů, aby jejich dítě bylo vyjmuto z povinností stanovených ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví?
Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů
Nastavení komunikačních toků při komunikaci s rodiči
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku

Poradna

Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Změna ředitele v soukromé škole
Jmenování ředitele
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)