Vysvědčení v základních uměleckých školách

Vydáno:

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání
16/2005 Sb. o organizaci školního roku
3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání

Pracovní situace

Vysvědčení na základní škole
Vysvědčení na střední škole
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Nástroje vlastního hodnocení
Plán vlastního hodnocení
Určení formy, obsahu a pravidel používání žákovské knížky
Školní družina a kritéria ČŠI
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Manuál krizové komunikace
Příprava školy na kontrolu České školní inspekce
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv
Školní stravování „předškoláka“ – vymáhání úhrady a prominutí dluhu
Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 na středních školách

Poradna

Nehodnocení
Výuka plavání a omluvenky
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Limit dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u obecně prospěšné společnosti
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Kvalifikace
Bezpečnost
Kvalifikace
Nadúvazková hodina v ZUŠ - vznik nároku na příplatek
Náhrada druhého cizího jazyka
Poskytnutí informací třetí osobě
Rozsah a obsah hodnocení žáka
Soukromá hudební škola - přímá vyučovací povinnost - odborná poradna, odpověď na dotaz
Hodnocení v náhradním termínu

Vzory