Jak najít kvalitního asistenta pedagoga? 1. část - Jaké předpoklady by měl asistent pedagoga splňovat?

Vydáno:

V prvním z textů o asistentech pedagoga se zaměřím na některé klíčové momenty, kterým je potřeba věnovat pozornost při hledání a zaměstnávání asistentů pedagoga. V první řadě se budu věnovat kvalifikačním a osobnostním předpokladům, které musejí tito pracovníci splňovat. Nezapomenu však ani na několik rad, jak takové pracovníky najít.

 

Jak najít kvalitního asistenta pedagoga?
PhDr.
Jitka
Kendíková
ZŠ J. Gutha-Jarkovského a Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1
V souvislosti se současnou situací v českém školství se začíná stále častěji hovořit o některých pracovních pozicích. V důsledku změn § 16 školského zákona působí v mnoha školách noví zaměstnanci, mezi něž patří poradenští pracovníci (např. školní psychologové, speciální pedagogové), ale také asistenti pedagoga, případně školní asistenti. Mnohé české školy mají v této oblasti bohaté zkušenosti, jiné však začínají.
Najít, vybrat a zaměstnat kvalitního asistenta pedagoga může být pro školy v mnoha ohledech velmi obtížné. Z těchto důvodů je třeba vědět, jak takového pracovníka najít a na co se při hledání zaměřit. Jedná se totiž o zaměstnance, kteří poskytují podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Klíčovou roli však hraje také kvalitní a úzká spolupráce s učiteli a poradenskými pracovníky školy a nesmíme zapomenout ani na intenzivní komunikaci s rodinami žáků. Před asistenty pedagoga tedy často stojí poměrně obtížné úkoly a také zajímavé výzvy.
Školy, nejčastěji jejich ředitelé, ale někdy také poradenští pracovníci, zejména výchovní poradci, musejí v rámci hledání a zaměstnávání asistentů pedagoga pečlivě vybírat a dbát zejména na to, aby tito pracovníci splňovali mnohé předpoklady. Ty lze rozdělit do dvou skupin, a to na předpoklady kvalifikační a předpoklady osobnostní.
Kvalifikační předpoklady
Asistenti pedagoga patří mezi pedagogické pracovníky školy, proto musejí, stejně jako např. učitelé, splňovat určité obecné požadavky. Přesně je uvádí § 3 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění. Patří mezi ně:
-
plná způsobilost k právním úkonům,
-
odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou pracovník vykonává,
-
bezúhonnost,
-
zdravotní způsobilost,
-
prokázaná znalost českého jazyka.
Zastavme se nyní u některých z uvedených bodů a podívejme se na ně se zaměřením na asistenta pedagoga. Odbornou kvalifikaci získávají pedagogičtí pracovníci vzděláním. Podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, mohou pozici asistenta pedagoga vykonávat osoby:
-
s vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd;
-
s vysokoškolským vzděláním ve studijním programu zaměřeném jinak než na oblast pedagogických věd a se vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na pedagogiku nebo studiem pedagogiky či s absolvovaným studiem pro asistenty pedagoga, které realizují vysoké školy nebo zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků;
-
s vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku;
-
s vyšším odborným vzděláním ve studijním programu s jiným než pedagogickým zaměřením a se vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na pedagogiku nebo studiem pedagogiky či s absolvovaným studiem pro asistenty pedagoga, které realizují vysoké školy nebo zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků;
-
se středním vzděláním s maturitním zkouškou zaměřeným na přípravu pedagogických asistentů;
-
se středoškolským vzděláním ve studijním programu zaměřeném jinak než na oblast pedagogických věd a se vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na pedagogiku nebo studiem pedagogiky či s absolvovaným studiem pro asistenty pedagoga, které realizují vysoké školy nebo zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků;
-
se středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem pedagogiky;
-
se středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga;
-
se základním vzděláním a absolutoriem studia pro asistenty pedagoga.
Podle dosaženého vzdělání můžeme tedy asistenty pedagoga rozdělit do dvou skupin s poněkud odlišnými náplněmi práce:
1.
Asistenti pedagoga se středoškolským vzděláním s maturitou a odpovídajícím pedagogickým vzděláním mohou vykonávat činnosti vyšší úrovně. Mezi ně patří zejména přímá pedagogická činnost ve třídě, v níž se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole s inkludovanými žáky.
2.
Asistenti pedagoga se středním vzděláním s výučním listem či základním vzděláním a absolvovaným kvalifikačním kurzem pro asistenty pedagoga jsou ve škole či školském poradenském zařízení oprávněni vykonávat pomocné výchovné práce.
V českých školách stále častěji poskytují asistenti pedagoga podporu také žákům s odlišným mateřským jazykem; v těchto případech je velmi důležitá znalost příslušného cizího jazyka. Ten představuje základní komunikační prostředek. Adaptace takového žáka na české školní prostředí může díky asistentovi pedagoga se znalostí daného jazyka probíhat mnohem snadněji.
Jak již bylo výše řečeno, pedagogickým pracovníkem, tedy i asistentem pedagoga, se může stát pouze osoba bezúhonná. Podle § 3 odst. 2 zmiňovaného zákona je takovým zaměstnancem ten,
kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti pedagogického pracovníka.
Bezúhonnost prokazuje zaměstnanec předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů před uzavřením pracovního poměru. Má však také povinnost informovat zaměstnavatele o pozbytí bezúhonnosti (pravomocným odsouzením za trestný čin), a to do deseti pracovních dnů od odsouzení.
Zdravotní způsobilost prokazují pedagogičtí pracovníci potvrzením od lékaře. Školy mají zpravidla svého závodního lékaře, který pro ně vykonává vstupní i pravidelné prohlídky zaměstnanců. Interval zdravotních prohlídek stanovuje vedení školy v souladu s platnou legislativou, obvykle tyto informace uvádí ve směrnici zaměřené na bezpečnost práce.
Prokazování znalosti českého jazyka se týká osob, které získaly odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než v českém. Tyto jsou povinny složit zkoušku z českého jazyka, a to na vysoké škole v rámci programu celoživotního vzdělání, v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (např. NIDV) či v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Jazykovou zkoušku lze v některých případech složit i v zahraničí.
Uvedené skutečnosti se nevztahují na osoby:
-
které působí ve škole s jiným vyučovacím jazykem, než je čeština,
-
které úspěšně vykonaly maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury a
-
které vyučují cizí jazyk a konverzaci v cizím jazyce.
Osobnostní předpoklady
Asistenti pedagoga by stejně jako učitelé i poradenští pracovníci měli mít určité základní osobnostní předpoklady. Ty mohou být právě u těchto pracovníků často důležitější než některé předpoklady kvalifikační. Zejména vzdělání mohou asistenti pedagoga získat či doplňovat i v době, kdy již ve škole působí. Pro školu i její žáky bude jistě lepší zaměstnat motivovaného asistenta, který splňuje osobnostní předpoklady a je ochotný se vzdělávat, než kvalifikovaného člověka, jenž ale například nedokáže spolupracovat s kolegy nebo komunikovat s rodinami žáků.
Podstatnými osobnostními předpoklady jsou např.:
-
kladný vztah k dětem, zejména žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,
-
schopnost empatie,
-
komunikativnost,
-
spolehlivost,
-
trpělivost,
-
schopnost spolupráce.
Kladný vztah k dětem považujeme za nejdůležitější osobnostní předpoklad. Jde hlavně o to, aby na pozici asistenta pedagoga nepůsobili lidé, kteří činnost vykonávají, protože nemají jiné pracovní možnosti. Kromě toho by tyto osoby neměly mít předsudky vůči jedincům s postižením, cizincům či určitým sociálním skupinám. Jen tak může asistent svému "klientovi" napomoci k úspěšné inkluzi do běžné základní školy. Klíčová je také schopnost empatie. Asistent pedagoga by měl mít možnost získat určité informace o svém svěřenci či svých svěřencích a jeho či jejich rodině. Díky nim pak může chápat mnoho situací a stavů a napomoci je řešit. To vše předpokládá jeho komunikativnost. Asistent pedagoga by měl představovat jakýsi informační můstek mezi žákem, jeho rodinou a školou. S uvedenými skupinami si musí umět vytvořit partnerský vztah, založený na otevřenosti, trpělivosti a spolehlivosti.
Asistent pedagoga je zaměstnancem školy, který by měl umět spolupracovat s kolegy. Musí zvládnout pracovat pod vedením učitele a poradenských pracovníků školy i sdílet informace s kolegy. Velmi důležité je, aby byl schopen plnit pokyny a neopakovat chyby. Zároveň se musí umět samostatně rozhodovat. Tato schopnost bývá klíčová zejména v krizových situacích nebo ve chvílích, kdy je asistent se žákem/žáky sám.
Vedení škol a poradenští pracovníci se často ptají, jak najít zaměstnance na pozici asistenta pedagoga. Zjednodušeně se dá říci, že stejnou formou jako učitele. Z letitých zkušeností doporučuji využívat zejména inzerci na webových stránkách školy nebo zřizovatele. V tomto ohledu se však velmi osvědčuje také spolupráce s odbornými institucemi, např. školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) nebo zařízeními zabývajícími se určitou speciální vzdělávací potřebou. Vyplatí se také úzká spolupráce s rodinami konkrétních žáků. Ty totiž mnohdy školám dokážou doporučit "svého člověka", např. asistenta žáka, který s ním již pracoval na nižším stupni vzdělání nebo ve volném čase. Za nanejvýš nevhodné však považujeme, aby jako asistent pedagoga ve škole působil rodič nebo jiný blízký příbuzný žáka.
Stručné shrnutí
Najít kvalitního asistenta pedagoga může být mnohdy obtížně rozlousknutelným oříškem. V rámci procesu hledání se však škola může zaměřit na to, zda osoby, které se hlásí na pozici asistenta pedagoga, splňují kvalifikační a osobnostní předpoklady pro její vykonávání. Vždy se vyplatí spolupracovat jak s odbornými institucemi, tak s rodinami konkrétních žáků.