Řád venkovních ploch

Vydáno:

Interní předpisy školy tvoří v ideálním případě logicky provázaný, bezrozporný a úplný systém. Interní předpisy školy mohou být pojaty jako předpisy hodně podrobné a konkrétní. Obrácenou stranou vyčerpávajícího popisu pravidel chování je značný rozsah předpisů, které málokdo skutečně přečte.

Řád venkovních ploch
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
Jestliže je provozní řád školy rozsáhlý, je účelné ve speciálním, méně objemném
řádu venkovních hracích a cvičebních ploch
formulovat konkrétní postupy, lhůty, určení zodpovědných osob, která lze přehledně operativně měnit a která by provozní řád zahlcovala nepřiměřenými detaily. Celý vzor řádu venkovních ploch je přístupný v aplikaci Magistr.
ŘÁD VENKOVNÍCH HRACÍCH A CVIČEBNÍCH PLOCH
Řád venkovních hracích ploch je obvykle zaměřen na:
 
venkovní hrací plochy s pískovištěm,
 
povrch venkovních hracích ploch, jejich kontrolu a údržbu,
 
vybavení hřišť hracími prvky, jejich kontrolu a údržbu.
Následující text je pro přehlednost členěn počínaje úrovní právní úpravy a konče možností konkrétní úpravy v řádu venkovní hrací plochy školy.
Venkovní hrací plochy s pískovištěm
§ 13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
§
Provozovatel venkovní hrací plochy určené pro hry dětí je povinen zajistit, aby písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím právním předpisem. Podmínky provozu takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví provozovatel v provozním řádu.
§ 40 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
Součástí provozního řádu ve smyslu § 13 odst. 2 zákona bude doklad o tom, že písek určený pro venkovní hrací plochy s pískovištěm neobsahuje chemické látky v takovém množství, které by mohlo být zdrojem zdravotního rizika; hygienické limity vybraných chemických prvků jsou uvedeny v příloze č. 14 k této vyhlášce tabulce 2.
Možný text provozního řádu
 
Certifikovaný písek v pískovišti odpovídá požadavkům vyhlášky č. 238/2011 Sb.
 
Pískoviště je přístupné pouze dětem mateřské školy, a to pod dohledem pedagogických pracovníků.
 
Údržba pískoviště a zajištění stanovených hygienických limitů spočívá
 
v zajištění pískoviště krytem,
 
v pravidelné kontrole stavu pískoviště před jeho používáním, prováděné pedagogickým pracovníkem,
 
v každodenní kontrole, údržbě a sanaci písku uklízečem,
 
v periodické kontrole, údržbě a sanaci písku uklízečem před zahájením školního roku a v průběhu měsíce března,
 
v hygienických rozborech znečištění písku dvakrát ročně nebo dle potřeby,
 
ve výměně písku jednou za ... roky nebo podle potřeby.
 
Doklad o tom, že písek pro venkovní hrací plochy s pískovištěm neobsahuje chemické látky v takovém množství, které by mohlo být zdrojem zdravotního rizika, je přílohou provozního řádu.
Základ možného textu řádu venkovní hrací plochy s pískovištěm
 
Před využitím pískoviště pedagogický pracovník odstraní z pískoviště kryt a uklidí jej z dosahu dětí. Bezpečně zkontroluje funkčnost pískoviště a stav písku v pískovišti. V případě nutnosti z pískoviště bezpečně odstraní mechanické nečistoty nebo jiné předměty.
 
Po využití pískoviště pedagogický pracovník zabezpečí písek v pískovišti krytem.
 
Případné zjištěné závady pedagogický pracovník zaznamená do evidence závad na venkovních hracích plochách.
 
Uklízeč provádí kontrolu pískoviště a úpravu písku v pískovišti, zejména kontrolu stavu krytu a jeho upevnění, odstranění mechanických nečistot a prorůstajícího plevele z pískoviště, zkypřování písku.
 
Mimořádnou údržbu a sanace veškerého objemu písku v pískovišti provádí uklízeč před zahájením školního roku a v průběhu měsíce března před provedením hygienického rozboru znečištění písku.
 
Hygienické rozbory znečištění písku jsou prováděny odborně způsobilou osobou s platnou akreditací, a to pravidelně před začátkem školního roku a v průběhu měsíce března. Mimořádné hygienické rozbory jsou prováděny dle potřeby (zejména v případě mimořádného znečištění písku nebo podezření na znečištění písku).
 
Do doby odstranění případných závad je pískoviště vyřazeno z provozu. V případě mikrobiologické kontaminace písku provede mateřská škola opatření stanovená krajskou hygienickou stanicí (zejména výměna písku, propaření písku) a provede opatření zamezující další kontaminaci písku.
 
Aktualizaci přílohy provozního řádu (dokladu o tom, že písek pro venkovní hrací plochy s pískovištěm neobsahuje chemické látky v takovém množství, které by mohlo být zdrojem zdravotního rizika) zajišťuje ředitel školy.
Povrch, kontrola a údržba venkovních hracích a cvičebních ploch
Požadavky na úpravu povrchu venkovních cvičebních a hracích ploch je možné teoreticky rozdělit na
požadavky hygienických norem a požadavky technických norem.
V právních předpisech se však tyto normy zákonitě prolínají. Např. vyhláška č. 410/2005 Sb., v platném znění, se odkazuje na českou technickou normu upravující kvalitu a bezpečnost povrchu (ČSN EN 1177).
České technické normy
vztahující se k povrchu venkovní hrací nebo cvičební plochy jsou následující:
 
ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu
 
ČSN EN 757143 Jakost vody pro závlahu
Normy podrobně a obsáhle řeší požadavky na povrchy tlumící náraz. Jsou určeny především pro výrobce a dodavatele zařízení dětských hřišť a hřišť. Školy musí od dodavatelů požadovat doložení shody dodávaných prvků s platnou legislativou, kterou potvrzuje
certifikace výrobků autorizovanou osobou.
Vytvořit obsah konkrétního řádu venkovní plochy také pomáhá
Metodická informace k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách
(č. j. 24 199/2007-50 ze dne 13. 12. 2007), která je zveřejněna ve Věstníku MŠMT č. 1/2008.
Text řádu venkovních ploch vyplývá z požadavků právních předpisů a konkretizace provozního řádu.
§ 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění
Nezastavěná plocha pozemku pro zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, včetně travnaté plochy, musí činit nejméně 4 m2 na 1 dítě ... Pozemek musí být oplocen z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti dětí.
Pozemek zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání poskytující základní vzdělání musí mít k dispozici zpevněnou plochu a travnatou plochu pro přestávkový pobyt žáků, dále plochu pro tělovýchovu a sport; povrch této plochy musí odpovídat normovým požadavkům české technické normy upravující kvalitu a bezpečnost povrchu (ČSN EN 1177). Pozemek musí být oplocen z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti žáků.
Pozemek zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro výchovu a vzdělávání poskytující střední vzdělání musí mít k dispozici plochu pro tělovýchovu a sport a povrch této plochy musí odpovídat normovým požadavkům české technické normy upravující kvalitu a bezpečnost povrchu (ČSN EN 1177).
Vysazené rostliny, travnaté plochy a dřeviny musí být řádně udržovány. Pro údržbu musí být užívána voda alespoň I. třídy jakosti odpovídající české technické normě upravující jakost vody pro závlahu (ČSN 757143).
Možný text provozního řádu
Nezastavěná plocha pozemku mateřské školy včetně travnaté plochy činí ... m2 a svou rozlohou odpovídá požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb., v platném znění. Travnatá plocha je udržována vodou I. třídy jakosti odpovídající české technické normě upravující jakost vody pro závlahu (ČSN 757143).
Nezastavěná plocha pozemku mateřské školy je oplocena. Na nezastavěné ploše je umístěno dětské hřiště, jehož povrch odpovídá požadavkům ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu.
Zpevněná a travnatá plocha pro přestávkový pobyt žáků je k dispozici ve vnitřním dvoře základní školy. Travnatá plocha je udržována vodou I. třídy jakosti odpovídající české technické normě upravující jakost vody pro závlahu (ČSN 757143). Plochu pro tělovýchovu a sport tvoří plocha školního fotbalového hřiště, hřiště pro volejbal a basketbal a tenisový kurt. Povrch těchto ploch odpovídá normovým požadavkům české technické normy upravující kvalitu a bezpečnost povrchu (ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu). Pozemek je oplocen z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti žáků.
Plochu pro tělovýchovu a sport tvoří hřiště pro volejbal a basketbal ve vnitřním traktu budovy střední školy a plocha městského stadionu využívaná na základě nájemní smlouvy. Povrch těchto ploch odpovídá normovým požadavkům české technické normy upravující kvalitu a bezpečnost povrchu (ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu).
Základ možného textu řádu venkovní hrací plochy nebo venkovní cvičební plochy
 
Venkovní hrací plocha je přístupná pouze dětem mateřské školy.
 
Venkovní cvičební plocha je přístupná veřejnosti za podmínek stanovených Návštěvním řádem veřejného školního sportovního hřiště, který je přílohou řádu venkovních cvičebních ploch školy.
 
Nezastavěná plocha pozemku mateřské školy činí ... m2. Na nezastavěné ploše pozemku se mohou současně pohybovat všechny děti mateřské školy (nejvyšší povolený počet dětí mateřské školy je ... dětí).
 
Travnaté plochy jsou celistvě zatravněné. Travní směs vybírá školník tak, aby neobsahovala semena travin alergologicky významných.
 
Travnaté plochy jsou udržovány při použití závlahové vody ze studny na pozemku školy, která odpovídá I. třídě pro závlahu ve smyslu ČSN 75 71 43. Travnaté plochy seká školník jednou za ... dnů, v případě potřeby častěji. Posečenou trávu ihned odváží do kontejneru.
 
Přírodní nezastavěnou plochu a přírodní plochu venkovní hrací plochy školník jednou za ... dnů uhrabává, odstraňuje z ní kamínky a jiné přírodniny nebo předměty, které by mohly vést ke zranění.
 
Povrch dětského hřiště je označen dle normy ČSN EN 1177. Je doložen prohlášením o shodě (kopií certifikátu), dodacím listem, záručním listem a pokyny k užívání (vymezení užívání, údržby, kontroly, likvidace).
 
Odlehčený kaučukový, barevně rozlišený povrch pro míčové a jiné pohybové hry udržuje školník dle pokynů k užívání plochy, a to ...
 
Grafické vyznačení cvičebních ploch venkovní cvičební plochy a ploch určených k odkládání cvičebního přemístitelného nářadí a náčiní uvedeno příloze ... řádu venkovních cvičebních ploch.
 
Běžnou vizuální kontrolu povrchu dětského hřiště, hřiště pro míčové hry a tenisového kurtu provádí školník jednou týdně. O provedení kontroly a případném zjištění závady je proveden zápis v knize provozu venkovních hracích a cvičebních ploch.
 
Provozní kontrolu provádí odborná firma ... vždy jednou za čtvrtletí. O provedení kontroly a případném zjištění závady je proveden zápis v knize provozu venkovních hracích a cvičebních ploch.
 
Odbornou technickou kontrolu provádí výhradně revizní technik 1 x ročně. O provedené odborné technické kontrole vystavuje kontrolor revizní protokol.
 
Opravy plochy hřiště zajišťuje ...
Zařízení dětských hřišť a venkovních hracích ploch
České technické normy
vztahující se k zařízení dětských hřišť a hracích ploch jsou následující:
 
ČSN EN 1176-1 Zařízení dětských hřišť – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
 
ČSN EN 1176-2 Zařízení dětských hřišť – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky
 
ČSN EN 1176-3 Zařízení dětských hřišť – Část 3: Další bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky
 
ČSN EN 1176-4 Zařízení dětských hřišť – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy
 
ČSN EN 1176-5 Zařízení dětských hřišť – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče
 
ČSN EN 1176-6 Zařízení dětských hřišť – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky
 
ČSN EN 1176-7 Zařízení dětských hřišť – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz
 
ČSN EN 14960 Dětská nafukovací zařízení
 
ČSN EN 748 +A1 Zařízení hracích ploch – branky na fotbal, funkční a bezpečnostní požadavky
 
ČSN EN 749 +A1 Zařízení hracích ploch – branky na házenou, funkční a bezpečnostní požadavky
 
ČSN EN 750 +A1 Zařízení hracích ploch – branky na pozemní hokej, funkční a bezpečnostní požadavky
 
ČSN EN 1270+A1 Zařízení hracích ploch – zařízení pro basketbal, funkční a bezpečnostní požadavky
 
ČSN EN 1271+A1 Zařízení hracích ploch – zařízení pro volejbal, funkční a bezpečnostní požadavky
 
ČSN EN 1509 Zařízení hracích ploch – zařízení pro badminton, funkční a bezpečnostní požadavky
 
ČSN EN 12572 Umělé lezecké stěny
 
ČSN EN 14974 Vybavení pro uživatele kolečkových sportovních zařízení
Také tyto normy jsou určeny především
pro výrobce a dodavatele zařízení dětských hřišť a hřišť.
Školy musí od dodavatelů požadovat doložení shody dodávaných prvků s platnou legislativou, kterou potvrzuje certifikace výrobků autorizovanou osobou.
Základ možného textu řádu venkovní hrací plochy nebo venkovní cvičební plochy
 
Vybavení dětského hřiště je následující: 2x pružinová houpačka, 2x průlezka se skluzavkou s krátkým dojezdem, 2x domeček na ukládání pomůcek pro děti a zahradní vybavení, 10x světlá lavička – stálé umístění, 2x odkládací deska (stolek).
 
Venkovní hrací plocha hřiště pro míčové hry je vybavena zařízením pro basket a volejbal, venkovní hrací plocha fotbalového hřiště je vybavena brankami na fotbal.
 
Pružinová houpačka je označena dle normy ... Je namontována dodavatelem, doložena návodem pro montáž – uvedení do provozu, prohlášením o shodě (kopií certifikátu), dodacím listem, záručním listem a pokyny k užívání (vymezení užívání, údržby, kontroly, likvidace).
 
Demontovatelné nářadí je upraveno a zajištěno tak, aby nemohlo při samotné pohybové činnosti, při náhodném dotyku nebo při manipulaci nepovolanou osobou dojít k samovolnému uvolnění.
 
U volně přístupného nářadí je vyloučena ruční demontovatelnost bez použití speciálního nářadí.
 
Okraje dopadových ploch venkovního nářadí nemají ostré hrany či výstupky.
 
Běžnou vizuální kontrolu tělocvičného zařízení venkovní cvičební plochy provádí školník jednou týdně. O provedení kontroly a případném zjištění závady je proveden zápis v knize provozu tělocvičného zařízení.
 
Provozní kontrolu provádí odborná firma ... vždy jednou za čtvrtletí. O provedení kontroly a případném zjištění závady je proveden zápis v knize provozu tělocvičného zařízení.
 
Odbornou technickou kontrolu prování výhradně revizní technik 1x ročně. O provedené odborné technické kontrole vystavuje kontrolor revizní protokol.
ZÁVĚR
Speciální řády venkovních ploch plní úlohu konkrétních pravidel činností, které není nutné opakovaně formulovat jako pracovní úkoly a které lze aktualizovat v závislosti na změně vybavení venkovních ploch.
Klíčovou roli v řádech venkovních ploch má zakotvení normových požadavků na venkovní plochy a jejich vybavení, v praxi – dodržování postupů a pokynů dodavatele spojených s montáží, užíváním, kontrolou a údržbou.

Související dokumenty

Zákony

258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhlášky

238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Pracovní situace

Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Voucher místo zrušeného zájezdu
Malotřídní základní škola - legislativa
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018
Organizační řád školy
Obsah školního řádu
Provozní řád
Provozní řád venkovních ploch
Jak „číst“ nový občanský zákoník – povaha jeho právních norem
Květen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Duben 2021:Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022
Červen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Novela vyhlášky o školním stravování
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol od 1. do 10. září 2021 v souvislosti s pandemií covid-19
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Leden 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Začátek vyučování
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost