Doručujete svá rozhodnutí správně?

Vydáno: 6 minut čtení

Na začátku školního roku škola či školské zařízení často rozhoduje (svým ředitelem) ve správním řízení na základě ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona. Toto ustanovení se vztahuje jak na školy veřejné, tak na školy neveřejné.

Doručujete svá rozhodnutí správně?
Mgr.
Vít
Cvrček
metodik společnosti Gordic s dvacetiletou praxí ve veřejné správě, působí v pracovních skupinách Hospodářské komory ČR a ICT Unie se zaměřením na legislativu eGovernmentu a elektronickou správu dokumentů
Dnes se proto soustředíme na podstatnou část těchto správních řízení – na práci s os

Související dokumenty

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
111/2009 Sb. o základních registrech

Vyhlášky

259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby

Pracovní situace

Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Vyřizování stížností - směrnice
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Správní řízení - rozhodnutí
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Vyloučení žáka ze školy
Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky

Poradna

Šablony