Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení

Vydáno:

  • Způsoby zahájení správního řízení
  • Obsah podání (žádosti)
  • Jednotlivé případy správního řízení z úhlu pohledu zahájení správního řízení

Související dokumenty

Pracovní situace

Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Vyřizování stížností - směrnice
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství 1
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Vyloučení žáka ze školy
Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu
Přijímací řízení na MŠ a ZŠ a časté chyby v ochraně dat
Ukončení individuálního vzdělávání dítěte
Správní řízení ve druhém stupni

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vzory