Hospitace

Vydáno:

Hospitační činnost lze chápat a realizovat různě. Buď jako nahodilý vstup do jedné z mnoha vyučovacích hodin, nebo systematický proces sloužící k získání co největšího množství impulsů a zpětné vazby z přímé vyučovací situace. Jako kontrolní prvek sloužící k posouzení učitelovy práce nebo kolegiální vstup sloužící oběma stranám. Nebo třeba jako povinnost, na kterou ředitelkám a ředitelům poslední dobou vůbec nezbývá čas, nebo lze hospitaci brát jako nezbytnou věc, bez níž není možno být skutečným pedagogickým lídrem. Následující text provede čtenáře hospitací z různých úhlů pohledu a bude jen na něm, jak se tuto činnost tradičně se pojící pouze s osobou ředitele školy bude dívat dál.

Naštěstí je málo takových slov, která vyvolávají v pedagogickém terénu a mezi učiteli tolik obav, otazníků a nepochopení, jako je tomu u slova hospitace. Je označována za základní nástroj řízení pedagogického procesu, jako takovou ji chápou ředitelé škol i samotní učitelé a přitom její využívání je ve skutečnosti malé a může přinášet efekt tzv. hospitačního paradoxu, kdy na základě poznatků z jedné vyučovací hodiny chceme hodnotit veškerou práci učitele. Přitom se mu zrovna hospitovaná hodina nemusela podařit, mohl být nervózní, stejně to platí i s opačným směrem.

Související dokumenty

Pracovní situace

Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Akreditace vzdělávacích programů v systému DVPP
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogických pracovníků od 1. 9. 2023
Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Rozvoj pedagogických pracovníků
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Autoevaluace
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Školní družina a kritéria ČŠI
Odnětí osobního ohodnocení
Hodnocení pedagogického pracovníka
Řízení pracovního výkonu
Hodnocení pracovního výkonu
Hodnoticí rozhovor
Začínající učitelé
Informace k možnostem zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníka
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Syndrom vyhoření a jeho prevence

Poradna

Mimořádná lékařská prohlídka při dlouhodobé pracovní neschopnosti
Změna ředitele v soukromé škole
Přespočetné hodiny u statutárního zástupce ředitele ZUŠ
Jmenování ředitele
Úvazek
Kvalifikace
Důchod
Cestovní náhrady
Vzdání se funkce
Výkon veřejné funkce
Granty
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost