Hospitace

Vydáno:

Hospitační činnost lze chápat a realizovat různě. Buď jako nahodilý vstup do jedné z mnoha vyučovacích hodin, nebo systematický proces sloužící k získání co největšího množství impulsů a zpětné vazby z přímé vyučovací situace. Jako kontrolní prvek sloužící k posouzení učitelovy práce nebo kolegiální vstup sloužící oběma stranám. Nebo třeba jako povinnost, na kterou ředitelkám a ředitelům poslední dobou vůbec nezbývá čas, nebo lze hospitaci brát jako nezbytnou věc, bez níž není možno být skutečným pedagogickým lídrem. Následující text provede čtenáře hospitací z různých úhlů pohledu a bude jen na něm, jak se tuto činnost tradičně se pojící pouze s osobou ředitele školy bude dívat dál.

Naštěstí je málo takových slov, která vyvolávají v pedagogickém terénu a mezi učiteli tolik obav, otazníků a nepochopení, jako je tomu u slova hospitace. Je označována za základní nástroj řízení pedagogického procesu, jako takovou ji chápou ředitelé škol i samotní učitelé a přitom její využívání je ve skutečnosti malé a může přinášet efekt tzv. hospitačního paradoxu, kdy na základě poznatků z jedné vyučovací hodiny chceme hodnotit veškerou práci učitele. Přitom se mu zrovna hospitovaná hodina nemusela podařit, mohl být nervózní, stejně to platí i s opačným směrem.

Související dokumenty

Pracovní situace

Virtuální hospitace: cesta k lepší škole
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Rozvoj pedagogických pracovníků
Řízení pracovního výkonu
Hodnocení pracovního výkonu
Hodnocení pedagogického pracovníka
Hodnoticí rozhovor
Výroční zpráva ČŠI 2016/2017 - Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017
Autoevaluace
Školní družina a kritéria ČŠI
Odnětí osobního ohodnocení
Ukázka části pracovní náplně pedagogického pracovníka
Pracovní doba pedagogického pracovníka
Pracovní doba pedagogických pracovníků, její rozvržení a evidence
Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy
Osobní příplatek – nenároková složka platu
Hodnocení a evaluace
Moderní on-line způsoby profesního rozvoje učitelů

Poradna

Prodloužení zkušební doby
Vstupní lékařská prohlídka u pedagoga na DPP
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru
Míra vzdělávací povinnosti
Platový tarif vedení školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Jmenování a odstoupení ředitele školy
Přímá pedagogická činnost
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
FKSP
Školní klub
Zřizovatel
Vzdání se funkce