Rubikon pro praxi

Vydáno: 12 minut čtení

RUBIKON (www.projektrubikon.info) je vzdělávací projekt učící žáky a studenty principům zodpovědného rozhodování, rozpoznání a odmítnutí potenciálních rizik. Mezi nejžádanější patří divadelní představení Patrik, komiks Patrik a on-line programy. Více o projektu jste si mohli přečíst ve Speciálu pro školní družiny 6/2021.

Rubikon pro praxi
PhDr.
Jaroslav
Jindra,
AISIS, z. ú.
Systém Rubikonu spočívá ve smysluplném poskládání různých programů, které jsme k tomuto účelu vytvořili. Preferujeme dlouhodobější práci, nikoliv jen jednorázové použití připravených programů. Příkladem může být program poskládaný ze základních témat Rubikonu, tj. rozhodování, rizikové sázení a rozhodovací pyramidy, tj. rozhodování podle náhody, podle pokusu - omylu, podle zkušeností, informací, vědomostí, dovedností a zodpovědného rozhodování. Ty pak společně tvoří pomyslnou pyramidu.
Struktura témat Rubikonu
Naší snahou je připravit celý program tak, aby žáky bavil, i když se jedná o vážná témata. K tomu využíváme atraktivních prostředků, které jsou mezi žáky oblíbené - máme divadelní představení, komiks, on-line hry, videa, zpracované příběhy...
V každém z témat jsou obsaženy například tyto nástroje:
Na začátku máme připraven příběh z historie nebo z normálního života, který přitažlivým způsobem vysvětluje podstatu daného tématu. V příběhu ze života zpravidla vystupuje hlavní pos

Související dokumenty

Pracovní situace

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
VP, středisko výchovné péče a OSPOD
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Školní psycholog na základní škole
Minimální preventivní program
Školní metodik prevence
Jak na modrou velrybu
Změna vnitřního řádu školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Základní stavební prvky komunikace s rodiči
Varovný systém v ČR – co dělat po zaznění varovného signálu sirény
Financování pedagogické práce ve školní družině - PHmax
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Stávka pedagogických pracovníků z pohledu zřizovatele
Školní družina a kritéria ČŠI
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022

Poradna

Snížení úplaty za školní družinu
Vánoční prázdniny – nepřerušený provoz školní družiny
Úplata za zájmové vzdělávání
Pracovní náplň
Poplatky školní družina
Vychovatelka ŠD
Hrazení předplatného z OP JAK
Problémy ve třídě
Vybírání úplaty za zájm. vzdělávání
Úplata za ŠD
Vrácení poměrné části úplaty za školní družinu pro žáky na distanční výuce
Uhrazení dluhu
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Přímá a nepřímá pedagogická činnost u vychovatele ŠD během dopolední činnosti
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vracení úplaty
Školní klub
Zřizovatel