Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany

Vydáno:

Cílem článku je vyčlenit důležité obsahové momenty nového Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci šikany ve školách a školských zařízeních a tím přispět k jejich využití v praxi škol a školských zařízení.

Související dokumenty

Zákony

MSMT-21149/2016 k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních
MSMT-22294/2013-1 k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
500/2004 Sb. správní řád
40/2009 Sb. trestní zákoník

Pracovní situace

Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Minimální preventivní program
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Jak na modrou velrybu
Adaptační kurzy
Šikana ve školní třídě
Strategie prevence kriminality
Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Školní metodik prevence
Nenávist na internetu se dá řešit včasnou prevencí, ale i aktivitami ve třídě
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Národní strategie protidrogové politiky
Strategie boje proti extremismu
Školní psycholog na základní škole
Syndrom vyhoření a jeho prevence

Poradna

Bezúhonnost před uzavřením pracovního poměru