Stávka pedagogických pracovníků z pohledu zřizovatele

Vydáno:

„Jak má postupovat zřizovatel, pokud mu ředitel nahlásí, že škola je ve stávce, je zavřená a není zajištěn vůbec provoz školy, a to ani družiny?“

Související dokumenty

Vyhlášky

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Pracovní situace

Vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy / školského zařízení
Vztahy školy a zřizovatele - neveřejné školy
Návštěva u lékaře
Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním
Stávka ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, Stávka dle Listiny základních práv a svobod
Financování nepedagogické práce ve školní družině
Předávací protokol
Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy
Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti
Syndrom vyhoření a jeho prevence
Pracovněprávní důsledky odsouzení pedagogického pracovníka za trestný čin
Kompetence vedoucích zaměstnanců a jiných zaměstnanců v oblasti kontroly
Má mít pedagog postavení úřední osoby dle trestního zákoníku?
Kooperace učitelů ve světle profesního učení
Vztahy školy a zřizovatele - školy veřejné
Účastník konkurzu na místo ředitele školy / školského zařízení
Školní družina a kritéria ČŠI
Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance
Základní metodický rámec pro hodnocení škol ze strany zřizovatele

Poradna

Zřizovatel
Školní klub
Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele
Osobní příplatek
Přímá vyučovací povinnost
Zástupce ředitele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Dietní stravování
Přijímání ke vzdělávání
IVP
Vracení úplaty
FKSP
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Soukromá škola - stravování
Předávání agendy
Úvazek
Jmenování ředitele
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby