Školní psycholog na základní škole

Vydáno:

Školní psychologie je poměrně mladý vědní obor – ve světě se začal rozvíjet zejména v období po 2. světové válce. V našich zemích byly sice zaznamenány ojedinělé pokusy o práci psychologa na škole již v období předválečném, ale druhá světová válka a období totality tyto snahy na poměrně dlouhou dobu přerušily.

Související dokumenty

Zákony

563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhlášky

72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Školní psycholog na střední škole
Podpora implementace novely školského zákona z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
VP a další poradenští pracovníci
Odborná kvalifikace speciálních pedagogů, psychologů, metodiků prevence a asistentů pedagoga
Přehled situací, kdy je doporučení či součinnost školského poradenského zařízení nezbytnou podmínkou pro úkony ve vzdělávání
Metodika k institucionalizaci podpůrných pedagogických pozic
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
Minimální preventivní program
Jak komunikovat s dětmi, které prožívají ztrátu blízké osoby (rodiče)
Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevenceve 2. pololetí školního roku 2021/2022
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
VP a pedagogicko-psychologická poradna
Individuální výchovný plán
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Zařazování do platových tříd - psycholog
ADHD v předškolním věku

Poradna

Ochrana osobních údajů
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost