Varovný systém v ČR – co dělat po zaznění varovného signálu sirény

Vydáno:

Včasné varování je základním prvkem ochrany obyvatelstva v ČR. V případě vzniku mimořádné události, která by mohla ohrozit život nebo zdraví člověka, zvířata, majetek nebo životní prostředí jsou obyvatelé varováni a informováni prostřednictvím sítě poplachových siréna místních informačních systémů, nebo improvizovaně pomocí ručních megafonů nebo jiných prostředků. Tento jednotný systém varování a informování je v ČR budován od roku 1991. Legislativně je zakotven v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a dále je systém rozpracován ve vyhlášce č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.