Varovný systém v ČR – co dělat po zaznění varovného signálu sirény

Vydáno:

Včasné varování je základním prvkem ochrany obyvatelstva v ČR. V případě vzniku mimořádné události, která by mohla ohrozit život nebo zdraví člověka, zvířata, majetek nebo životní prostředí jsou obyvatelé varováni a informováni prostřednictvím sítě poplachových siréna místních informačních systémů, nebo improvizovaně pomocí ručních megafonů nebo jiných prostředků. Tento jednotný systém varování a informování je v ČR budován od roku 1991. Legislativně je zakotven v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a dále je systém rozpracován ve vyhlášce č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Související dokumenty

Pracovní situace

Únikové cesty
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Pálení čarodějnic jako školní akce
Stanovisko hasičů k vypouštění lampionů štěstí
Podmínky požární bezpečnosti ve školách a školských zařízeních
Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR
Připravenost škol a školských zařízení na závažné havárie
Pálení biologického odpadu v areálu školy
Požární ochrana
Dokumentace na úseku požární ochrany
Podmínky požární ochrany v objektech mateřské školy
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Pracovní úrazy
Odstraňování sněhu, rampouchů a ledových převisů ze střech budov
Připravenost školy nebo školského zařízení na řešení krizových situací
Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce
Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví)
Limity při poskytování zdravotních úkonů ve škole - Kdo může poskytovat zdravotní úkony?
Dohled v základním uměleckém vzdělávání

Poradna

Použití vlastního vozidla při služební cestě
Problémy ve třídě
Školení hygienického minima
Doplňková činnost
Bezpečnost
Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Skialpinismus v rámci LVK a TV

Zákony

239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

Vyhlášky

380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva