Odborná kvalifikace učitele mateřské školy

S blížícím se datem 31. 1. 2014 je pro některé zaměstnance škol stále aktuálnější otázka získání odborné kvalifikace. Cílem následujícího článku je shrnutí podmínek, jejichž splněním zaměstnanec získává odbornou kvalifikaci učitele mateřské školy.

Odborná kvalifikace učitele mateřské školy
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová
Ph. D.
specialista na školskou problematiku
„Výjimku“ z předpokladu odborné kvalifikace bylo možné využít jen v minulosti
Zákon o pedagogických pracovnících v § 32 odst. 1 písm. a) uvádí:
Fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b) (tj. odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává), může vykonávat přímou pedagogickou činnost po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud ke dni účinnosti tohoto zákona dosáhla 50 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 15 let prokázala schopnost výkonu požadované činnosti.
Uvedená „výjimka“ z předpokladu odborné kvalifikace je vztažena k 1. 1. 2005 a v současné době ji již nelze využít.
Získání odborné kvalifikace v případě učitele mateřské školy
Varianty získání
odborné kvalifikace učitele mateřské školy
jsou uvedeny v § 6 zákona o pedagogických pracovnících.
Nutné doplňující studium je zákonem o pedagogických pracovnících definováno
 
v případě
vysokoškolského a vyššího odborného vzdělání
jako
vzdělávací program celoživotního vzdělávání uskutečňovaný vysokou školou a zaměřený na přípravu učitelů mateřské školy,
 
v případě
středního vzdělání s maturitní zkouškou
jako
jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku.
Možnosti získání odborné kvalifikace učitele mateřské školy ve třídě nebo škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 6 odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících) tvoří jakési doplnění varianty platné pro učitele mateřské školy, a to doplnění o studium zaměřené na speciální pedagogiku.
Nutné doplňující studium je zákonem o pedagogických pracovnících definováno
 
v případě učitele mateřské školy
(VŠ Mgr., VŠ Bc., VOŠ i SŠ maturita) jako
a)
vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku
nebo
b)
vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňované vysokou školou a zaměřené na speciální pedagogiku,
 
v ostatních případech
(tj. mimo učitele mateřské školy) jako
a)
studium, kterým „ne-učitel MŠ“ (VŠ Mgr., VŠ Bc., VOŠ, SŠ) získává odbornou kvalifikaci učitele MŠ (tj.
vzdělávací program celoživotního vzdělávání uskutečňovaný vysokou školou a zaměřený na přípravu učitelů mateřské školy; resp. jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškolního věku
),
a
b)
vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku
nebo
vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňované vysokou školou a zaměřené na speciální pedagogiku.
Stanovisko MŠMT k odborné kvalifikaci absolventů pedagogického lycea
Jako doplnění výše uvedené problematiky je vhodné uvést, že MŠMT považuje pedagogické lyceum za obor vzdělání s pedagogickým zaměřením ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 písm. e) a § 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Absolventi pedagogického lycea s účinností k 1. 9. 2012 získávají odbornou kvalifikaci
a)
pedagoga volného času
podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících,
b)
asistenta pedagoga
podle § 20 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících.
Doba povinného zahájení studia a povinnost úspěšně ukončit studium
Z § 32 odst. 1 písm. b) zákona o pedagogických pracovnících plyne, že pedagogický pracovník nesplňující požadavek odborné kvalifikace musí zahájit v době
10 let od nabytí účinnosti zákona
(tj. nejpozději do 31. 12. 2014) studium, kterým potřebnou kvalifikaci zahájí.
Podmínkou získání odborné kvalifikace je samozřejmě i úspěšné ukončení studia. Jak uvádí J. Valenta, úspěšné ukončení studia není časově nijak limitováno. Přerušením studia, jeho zanecháním nebo ukončením z důvodů nesplnění studijních podmínek po 1. lednu 2015 vzniká zaměstnanci stejný problém, jako by studium vůbec nezahájil.1)

1 Viz VALENTA, J.
Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2013.
Olomouc: ANAG, 2013. s. 440. ISBN 978-807263-760-7.

Související dokumenty

Pracovní situace

Školský zákon a jeho vyhlášky
Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Maturita - právní předpisy, pokyny, informace, výklady, zdroje informací
Maturita - přehledy obsahu právních předpisů
Informace o zkušebních předmětech profilové části maturitní zkoušky - příklad
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Květen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Červen a červenec 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
2022/2023: Plán činnosti střední školy v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Plán činnosti výchovného poradce a školního metodika prevence v 1. pololetí školního roku
2022/2023: Činnost základní umělecké školy v 1. pololetí školního roku
Školská rada - základní údaje
Účetní závěrka vybraných (příspěvkových) organizací

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě