Fenomén nikotinových sáčků - právní meze a možnosti úpravy s ohledem na školské prostředí

Opatření směřující k distanční výuce během pandemie změnila některé vzorce chování dětí i dospívajících. Také zneužívání návykových látek žáky a studenty ve školním prostředí a vnášení takových látek do tohoto prostředí doznalo po návratu do škol a školských zařízení v postcovidové době výrazných změn. Jednou z nejmarkantnějších je zneužívání nikotinových sáčků, a to dětmi již od 6. třídy. Zakotvení nikotinových sáčků v národní legislativě vzbuzuje oprávněné otázky, jak mají školní metodici prevence a další odpovědní pedagogičtí pracovníci tuto komoditu upravit v preventivním programu školy a také ve školním řádu, aby bylo ve školách a školských zařízeních zajištěno bezpečné prostředí. Cílem tohoto článku1) je ujasnit platné právní vymezení nikotinových sáčků a napomoci tím pedagogickým pracovníkům snadněji se v dané problematice orientovat.

Fenomén nikotinových sáčků – právní meze a možnosti úpravy s ohledem na školské prostředí
Jaroslav
Šejvl
Ph.D.
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
MUDr.
Miroslava
Mašlániová
Poliklinika AGEL, Praha 2
Mgr.
Jana
Havlíková
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Mgr.
Elizabeth
Nováková
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Závislost na tabáku je nejrozšířenější závislostí v ČR a ze všech závislostí má také nejvýznamnější podíl na mortalitě (Králíková, 2015). Vývoj produktů v tabákovém průmyslu s sebou přinesl po ukončení opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 a související distanční výuky nový fenomén: nikotinové sáčky. Ty v současné době – společně s elektronickými cigaretami a zahřívaným tabákem – tvoří portfolio výrobků, které jsou cíleny zejména na populaci dospívajících. Problematika návykových látek – jejich vnášení do objektu/do školy a užívání ve školním prostředí2) – se tak v postcovidové době stala významným předmětem zájmu všech pedagogických pracovníků3).
Nikotinový sáček je zcela inovativní produkt, jehož užívání řadíme mezi druhy/typy rizikového chování. Jedná se o výrobek obsahující nikotin, který je napuštěný v celulózových vláknech. Kromě nikotinu obsahuje rovněž aditiva, sladidla a příchutě. Obsah nikotinu v sáčcích je velmi variabilní a pohybuje se, podle výrobce, v intervalu od 2 až d

Související dokumenty

Pracovní situace

Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Novela maturitní vyhlášky
Novela školského zákona
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Adaptační kurzy
Minimální preventivní program
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách
Jak na modrou velrybu
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)
Individuální konzultace na půdě školy
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Poradna

Jmenování ředitele
Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost

Zákony

40/2009 Sb. trestní zákoník
65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
174/2021 Sb. kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Nařízení vlády

467/2009 Sb. , kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů