Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje při využití Individuálního výchovného programu jednotný postup při řešení rizikového chování žáků, který je popsán v metodickém doporučení MŠMT. Tento materiál byl zpracován v souvislosti s rostoucími výchovnými problémy ve školách, přičemž je třeba si uvědomit, že řešit přestupky v chování žáků je nutné zejména ve vztahu k požadavkům kladeným na vzdělání každého jedince i vzhledem k očekávané efektivitě vzdělávacího systému. Školy i rodiče v mnoha případech nevědí, jakým způsobem mají postupovat a při neřešení výchovných problémů dochází k jejich eskalaci, což ještě více ztěžuje situaci na školách.

Související dokumenty

Pracovní situace

Jak na modrou velrybu
Adaptační kurzy
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže
Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže
Minimální preventivní program
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Nový metodický pokyn k prevenci a řešení šikany
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
Šikana ve školní třídě
Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Výchovná opatření a jejich zveřejňování
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Záškoláctví a skryté záškoláctví - jak mu předcházet
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Třídní důtka - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Lesní školka
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Žák v zahraničí
Výuka Aj
Problémy ve třídě