Výchovná opatření a jejich zveřejňování

Vydáno:

Pod pojmem výchovná opatření se skrývají jak pozitivní, tak negativní opatření výchovného charakteru, které může škola či školské zařízení při poskytování vzdělávání a školských služeb z podmínek stanovených školským zákonem, případně jeho prováděcími právními předpisy, žákům a studentům udělovat. Z formulace § 31 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), vyplývá, že udělení výchovných opatření v tomto smyslu nepřichází v úvahu v případě dětí v mateřské škole, a to s ohledem na jejich věk a volní vyspělost.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Pracovní situace

Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Individuální výchovný plán
Kázeňská opatření
Jednání výchovné komise
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Opatření ve výchově
Speciální stavebně technické prostředky k zabránění útěku dětí, audiovizuální systémy
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Kamerové systémy ve školách
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Narušování online výuky
Videokonference pro komunikaci školy na dálku
Metodické doporučení MŠMT pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků
Zpřístupňování osobních údajů učitelů na webových stránkách školy

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Třídní důtka - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Lesní školka
Ochrana osobních údajů
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Bezpečnost