Výchovná opatření a jejich zveřejňování

Vydáno:

Pod pojmem výchovná opatření se skrývají jak pozitivní, tak negativní opatření výchovného charakteru, které může škola či školské zařízení při poskytování vzdělávání a školských služeb z podmínek stanovených školským zákonem, případně jeho prováděcími právními předpisy, žákům a studentům udělovat. Z formulace § 31 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), vyplývá, že udělení výchovných opatření v tomto smyslu nepřichází v úvahu v případě dětí v mateřské škole, a to s ohledem na jejich věk a volní vyspělost.

Související dokumenty

Pracovní situace

Individuální výchovný plán
Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu
Kázeňská opatření
Nahrávání průběhu jednání se zákonnými zástupci žáka
Jednání výchovné komise
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Zpracovávání osobních údajů v podobě výsledků vzdělávání
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů v praxi poradenských pracovníků
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Speciální stavebně technické prostředky k zabránění útěku dětí, audiovizuální systémy
Opatření ve výchově
Nahrávání pedagogů ve vyučování
Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření
Předávání osobních údajů žáků při jeho přestupu na jinou školu
Poskytování osobních údajů při kontrole České školní inspekce
Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání
Pořizování nahrávky hovoru s nadřízeným pracovníkem
GDPR - pro školy

Poradna

Odpovědnost školy za škodu - odpověď na dotaz
Třídní důtka - odpověď na dotaz
Dozor při odvozu do nemocnice - odborná poradna, odpověď na dotaz
Počet žáků ve třídě
Lesní školka
Ochrana osobních údajů
Poplatky za ŠD při rotační výuce
Ukončení předškolního vzdělávání
Žák v zahraničí
Bezpečnost
Poskytnutí informací třetí osobě
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Zveřejňování fotografií
Zjišťování osobních údajů ve škole
Poskytování osobních údajů třetím osobám

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky