Dobrými otázkami k odpovědím i prevenci rizikového chování

Vydáno:

V každodenním životě pokládáme otázky neustále. Naše myšlení je poháněno otázkami, a ne odpověďmi. Ptáme se ostatních na věci, které sami nevíme, zjišťujeme informace, hledáme souvislosti. Druhů otázek je několik - podle toho, jak se ptáme, ovlivňujeme, co se dozvíme. Hra s dobrými otázkami nabízí inspiraci, jak s otázkami pracovat a jak rozvíjet chuť studentů a žáků kriticky přemýšlet a dobře se ptát.

Dobrými otázkami k odpovědím i prevenci rizikového chování
Nikola
Páleníčková,
mediální
koordinátorka, Člověk v tísni, Vzdělávací program Varianty
Hra s dobrými otázkami nabízí nový způsob, jak ve třídě interaktivně zpracovat nejen téma předsudků a xenofobie. Diskuse a spolupráce v malých skupinách podněcuje zájem žáků o téma a prohlubuje samotné učení. Při souběžném zkoumání teorie a vlastních postojů a zkušeností žáci proniknou do vybraného fenoménu a připraví se na další fázi výuky - společenskovědní bádání.
Hra vznikla v rámci projektu Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot, který realizuje Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni. Projekt poskytuje pedagogům podporu při prevenci rizikového chování, jakým je rasismus, xenofobie či netolerance, a nabízí výukové nástroje, které podporují dialog podložený kvalitními argumenty a přispívají k rozvoji občanských a sociálních kompetencí. Cílem je využít takové aktivity, které se dají snadno začlenit do vyučování a které se prolínají s konkrétními předměty.
Hra do všech předmětů
Původní koncept hry vznikl před několika lety se záměrem využít ji ve vzdělávání dospělých. Autorka hry Vladěna Bätge Jahn, která působí na Vrije Universiteit Brussel a spolupracuje s Massachusetts Institute of Technology, tehdy připravovala nové kurzy na univerzitě v Bruselu a hru použila k facilitaci diskuse v malých skupinách.
Hra celkově vychází z principů sociálního konstruktivismu. To znamená, že žáci při hře konstruují své znalosti na základě diskuse a společných aktivit při řešení úkolů. Vycházejí u toho z vlastních zkušeností, které již mají, a propojují tak nové a stávající poznatky.
Nespornou výhodou je i využitelnost hry v nejrůznějších vzdělávacích kontextech: „Každý vzdělavatel si může připravit herní set pro konkrétní cíle výuky relevantní pro danou cílovou skupinu. Stačí ‚jen‘ přijít na to, jaké otázky vzbudí zvědavost, a formulovat je tak, aby rozproudily učení ve skupině,“ říká autorka Vladěna Bätge Jahn. Kromě toho, že se žáci v rámci hry něco nového naučí, dostanou také prostor pro zamyšlení se nad důležitými tématy. Možnost vyjádření vlastního názoru a vyslechnutí názoru ostatních formuje i vlastní názory žáků.
Prostor pro každého
„Tím, že učitel během hry ustoupí do pozadí, dává dětem šanci převzít kontrolu a zodpovědnost za vlastní učení. Myslím, že hra především facilituje kolaborativní učení žáků ve třídě, což přispívá k rozvoji komunikační, sociální a personální kompetence. V podstatě v každé hře se objevují úkoly postavené na práci s informacemi, jejich propojování, kritickém posuzování a využívání při řešení problémů,“ popisuje benefity hry pro žáky Vladěna Bätge Jahn.
Maximální zapojení všech žáků, jejich vysokou aktivitu a vzbuzení zájmu i o zdánlivě neatraktivní oblasti vnímá jako největší přinos metody i pedagog Michal Homolka, který hru vyzkoušel se studenty střední školy v Praze. Dodává, že i sám byl mile překvapen, jak hluboce se někteří nad vybranými otázkami dokážou zamýšlet: „Žáci byli aktivní, bavilo je to, občas si vyslechli někoho, s kým se tolik nebaví, a výrazně se zmenšily rozdíly mezi hovornými a tichými žáky.“
Pedagogům, kteří by chtěli hru ve výuce využít, nabízí Vzdělávací program Varianty 40hodinový kurz Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot. V rámci kurzu se naučí pracovat se základní verzí hry a vytvářet si její úpravy pro vlastní témata, jako např. demokracie, lidská práva, náboženství, kyberšikana a předsudky. Hra se dá využít například i v třídnických hodinách. Během seminářů získají také šest lekcí k problematice projevů netolerance, xenofobie a radikalismu, které jim poskytnou konkrétní tipy pro práci s tématy, jako jsou autoritativní režimy ve světě nebo populistické ideologie, ve výuce. V rámci kurzu dostanou rovněž metodický materiál, který bude obsahovat jak teoretické informace k tématu radikalismu, tak metodická doporučení pro práci s tématem ve škole.
Kurz Otázkami k rozvíjení demokratických hodnot je určen pedagogům a školním metodikům prevence druhého stupně ZŠ a SŠ z hlavního města Prahy. Dva běhy kurzu začínají v listopadu 2018, další proběhne v zimě 2018/2019. Aktuální termíny kurzů najdete na http://www.varianty.cz/kurzy.