Možnost vést dokumentaci školy pouze v elektronické podobě

Vydáno:

Školský zákon v § 28 odst. 1 vymezuje poměrně rozsáhle, jaké dokumenty škola nebo školské zařízení musí vést. Vedení povinné dokumentace je jednou z mnoha povinností ředitele školy, která zvyšuje administrativní náročnost spojenou s výkonem této funkce.

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Pracovní situace

Přístupnost školního webu podle litery zákona
Splnění zákonné povinnosti posoudit, zda některé systémy školy jsou významnými informačními systémy dle zákona o kybernetické bezpečnosti
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Distanční vzdělávání a ochrana osobních údajů
Vzorové situace při žádosti rodiče o informace o průběhu vzdělávání dítěte
Individuální vzdělávání dítěte v MŠ v souvislostech
Hodnocení žáka omluveného z důvodu odmítání testování, ochrany dýchacích cest
Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích
Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?
Březen 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Nesouhlas zákonného zástupce žáka s nošením roušek
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je potvrzena nákaza virem Covid 19 u rodinného příslušníka žáka/zaměstance školy?
Jak má ředitel školy postupovat, pokud je u zaměstnance/žáka školy potvrzena nákaza virem Covid 19?
Narušování online výuky
Výroční zpráva o činnosti školy
Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním

Poradna

Zřizovatel
Uchovávání dokumentu - odborná poradna, odpověď na dotaz
Střídavá péče
Vzdání se pracovního místa ředitele školy