Možnost vést dokumentaci školy pouze v elektronické podobě

Vydáno:

Školský zákon v § 28 odst. 1 vymezuje poměrně rozsáhle, jaké dokumenty škola nebo školské zařízení musí vést. Vedení povinné dokumentace je jednou z mnoha povinností ředitele školy, která zvyšuje administrativní náročnost spojenou s výkonem této funkce.

Související dokumenty

Pracovní situace

Splnění zákonné povinnosti posoudit, zda některé systémy školy jsou významnými informačními systémy dle zákona o kybernetické bezpečnosti
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Záznam z pedagogické rady
Kdy použít hlavičkový papír
Sazebník úhrad za poskytování informací
Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Neriskujte – bez řádné registrace mohou být vaše smlouvy neplatné
Zákonný zástupce
Bezplatné poskytování učebnic
Zkušební pobyt dítěte při přijetí do mateřské školy
Spolupráce školy s obecním úřadem, informování jiné základní školy, informování OSPOD
Povinnosti (nejen) škol dle zákona o registru smluv
Zveřejňování dodatků smluv v centrálním registru smluv
Objednávky pro zařízení školního stravování z hlediska zákona o registru smluv
Odvoz nezletilého žáka policií ze školy bez souhlasu rodičů
Blíží se lhůta pro změnu stanov SRPŠ
První kroky při vymáhání dlužného školného
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a zaměstnanec
Práva a povinnosti v oblasti BOZP – zaměstnavatel a odborová organizace

Poradna

Uchovávání dokumentu - odborná poradna, odpověď na dotaz
Střídavá péče
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Zřizovatel
Třídní kniha, katalogový list žáka

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů