Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část

Základní předpisy

Související dokumenty

Pracovní situace

První kroky při vymáhání dlužného školného
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Bezplatné poskytování učebnic
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Platby za pomůcky v MŠ
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Požadavky na vedení účetnictví
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách
Specifika řízení soukromé a církevní školy
Může škola požadovat peníze za opotřebení učebnic?
Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb.

Poradna

IT technika do výuky a nákup z dotace
Změna ředitele v soukromé škole
Výuka Aj
Kalkulace úplaty
Vedoucí kuchařka
Přímá pedagogická činnost
Ukončení předškolního vzdělávání
Doplňková činnost
Odklad
Školní klub
Výkaz práce
Soukromá škola - stravování
Účtování
Povinné předškolní vzdělávání
Registr smluv

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Nařízení vlády

351/2013 Sb. , kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích