Uvolnění žáka z výuky

Vydáno:

Chlapec má psychické postižení, poruchy chování atd. Je ve 4. stupni. Má přidělenu AP, IVP. Z výuky utíká, ničí majetek a občas fyzicky zaútočí na spolužáky i pedagogické pracovníky. Dle PPP má mít chlapec zkrácenou výuku. V doporučení, které jsme dle ŠZ povinni naplňovat, je uvedeno: „Krácení výuky spíše z odpoledních než z ranních hodin.“ Pracovnice PPP mi tvrdí, že mohu ze zdravotních či závažných důvodů uvolnit z výuky dle potřeby. Jelikož toto není specifikováno, nejsem si jistý. V žádosti od rodičů taktéž nemám žádnou specifikaci, ale třídní učitelka ve spolupráci s výchovnou poradkyní a speciální pedagožkou se shodly na „krácení“ výuky tak, že chlapec by měl rozvrh pouze 1. až 4. vyučovací hodinu. Podle § 50 odst. 2 [ř]editel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.Zajímá mě tedy, zda mohu dle výše uvedeno paragrafu a odstavce uvolnit na více než první a poslední hodinu a stanovit chlapci např. rozvrh jen na 1. až 4. vyučovací hodinu. Jelikož mám určit náhradní způsob, nevím, zda mohu určit „bez náhrady“, aniž by to byla první či poslední vyučovací hodina, nebo „úkolovat“ rodiče tím, že mají předměty, které chlapec nebude mít, doučovat doma. S tím souvisí hodnocení na vysvědčení. Pokud budou předměty od 5. vyučovací hodiny pro chlapce „zrušeny“, bude na vysvědčení uvedeno „uvolněn“. Co když je budou „vyučovat“ rodiče? Musel bych stanovit přezkoušení? Zde se ale nejedná o individuální vzdělávání.

Uvolnění žáka z výuky
PhDr. Mgr.
Monika
Puškinová,
Ph.D.
<

Související dokumenty

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Individuální vzdělávací plán
Individuální vzdělávací plán – obecná charakteristika
Individuální vzdělávací plán – vztah k různým oblastem činnosti školy
Individuální vzdělávací plán v mateřské škole
Individuální vzdělávací plán v základní škole
Individuální vzdělávací plán ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole
Školy s rozšířenou výukou
Individuální výchovný plán
Školní psycholog na střední škole
Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem
Praktické tipy, náměty z oblasti ICT
Školní psycholog na základní škole
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část)

Poradna

Cestovní náklady v případě cesty na soutěž - odborná poradna, odpověď na dotaz
Zahraniční výjezd ředitele školy - odborná poradna, odpověď na dotaz
Cestovní náhrady při cestě na školení - odborná poradna, odpověď na dotaz
Čipy ve školní jídelně - odborná poradna, odpověď na dotaz
Volby do školské rady
Dohoda o výkonu práce z domova
Úplata za zájmové vzdělávání
Směrnice
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě