Může být bydliště uchazeče kritériem přijetí na střední školu?

Vydáno: 5 minut čtení
Zákonná úprava
Podle § 59 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona, dále jen ŠkolZ) rozhoduje o přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole ředitel této školy. Ten podle § 60d odst. 1 ŠkolZ hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení podle:

Související dokumenty

Zákony

2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Pracovní situace

Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Průběh správního řízení o přijetí k základnímu vzdělávání
Přijetí k základnímu vzdělávání spojené se zařazením do vzdělávacího programu základní školy speciální
Spisová služba v listinné podobě a přihláška ke vzdělávání v digitální podobě
Přijímání k předškolnímu vzdělávání
Přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 16 odst. 9 školského zákona
První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Základní informace o talentové zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce
Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zveřejnění výsledků
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zápisový lístek

Poradna

Kvalifikace
Přijímací řízení - předčasné podávání žádostí
Přijetí dítěte zaměstnance do MŠ
Pomůcky
Vyživovací povinnost
Stanovení počtu skupin na odborném výcviku za účelem určení počtu zástupců ředitelů/VUOV
Platnost zkoušky
Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů SŠ