Uznání uceleného dosaženého vzdělání

Vydáno:

Charakteristika uznání uceleného dosaženého vzdělání

Související dokumenty

Pracovní situace

Uznání částečného dosaženého vzdělání
Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova
Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Správní řízení - střední školy
Průběh správního řízení
Správní řízení - rozhodnutí
Odvolací řízení (správní řízení)
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Podmíněné vyloučení žáka ze školy
Vyloučení žáka ze školy
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
Přestup žáka do jiné střední školy
Změna oboru vzdělání
Přerušení vzdělávání (§ 66 odst. 5 školského zákona)
Přerušení vzdělávání žákyně dle § 66 odst. 6 školského zákona
Opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti

Poradna

Kvalifikace
Kvalifikace
Přijímání ke vzdělávání
Kvalifikace
Kvalifikace
Kvalifikace
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vzory