Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání

Vydáno:

Ustanovení § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, uvádí případy povinného osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání. Uvedené ustanovení se vztahuje pouze na veřejné školy, tj. na školy zřízené státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Související dokumenty

Zákony

111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
108/2006 Sb. o sociálních službách
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Pracovní situace

První kroky při vymáhání dlužného školného
Poradna: Úplata za předškolní vzdělávání v době uzavření MŠ
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole - 2. část
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Mimořádná opatření a úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole
Ukončení docházky do MŠ v průběhu měsíce z důvodu nástupu na jinou MŠ - povinnost uhradit školné
Bezplatné poskytování učebnic
Požadavky na vedení účetnictví
Daňové povinnosti související s účetní závěrkou
Platby za pomůcky v MŠ
Pravidla rozpočtové odpovědnosti
Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole
Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání
Ztráta věci z nezabezpečené skříňky
Navýšení příspěvku prvňáčkům
Náhrada škody dle nového občanského zákoníku
Sazebník úhrad podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vnitřní směrnice o provedení inventarizace
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2

Poradna

Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře
Osobní příplatek
Kvalifikace
Ukončení předškolního vzdělávání
Doplňková činnost
Dietní stravování
Povinné předškolní vzdělávání
Přijímání ke vzdělávání
Školní klub
Platová třída
Výkaz práce
Povinné předškolní vzdělávání
Jmenování
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v MŠ
Povinnost plnění spotřebního koše v soukromé MŠ, pokud nepobíráme dotace na stravu
Předškolák a očkování
Pedagogické koncepce
Směrnice
Dobrovolnická práce
Jmenování ředitelky