Uvolnění a vyloučení ze základní školy

Vydáno:

  • Podmíněné vyloučení žáka a vyloučení žáka ze školy
  • Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova

Související dokumenty

Pracovní situace

Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova
Opakování ročníku základní školy na žádost zákonného zástupce
Správní řízení - základní školy
Odvolací řízení - správní řízení ZŠ
Individuální vzdělávací plán
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální
Zařazení do přípravné třídy základní školy
Přestup žáka na jinou základní školu
Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu
Opakování ročníku
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1 školského zákona
Pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2 školského zákona
Individuální vzdělávání žáka
Vyloučení žáka ze školy
Převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
Prominutí, snížení úplaty za předškolní vzdělávání
Činnosti zajišťované v „malotřídních“ školách

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Přijetí cizince do základní školy
Odpolední vyučování 1. stupeň
Kariérový poradce na ZŠ
Škola v přírodě
Doprovod do školy
Pobyt žáka v zahraničí
Počet žáků ve třídě
Vozíčkář
Pobyt v zahraničí dítěte
Sloučení škol
Přímá ped. činnost
Odklad povinné školní docházky
Uvolnění z výuky
Odklad
Dovolená
Žák v zahraničí
Hospodaření školy - zaúčtování ztrátového výsledku z předchozího roku
Pracovní zařazení učitelky MŠ vyučující žáka-cizince českému jazyku
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí

Zákony

500/2004 Sb. správní řád
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
101/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Vyhlášky

48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Vzory