Uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova

Charakteristika uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova

Související dokumenty

Pracovní situace

Odvolací řízení, přezkumné řízení, správní žaloba při nesouladu rodičů ohledně vzdělávání dítěte
Uvolnění a vyloučení ze základní školy
Přeřazení žáka do vyššího ročníku
Vyloučení žáka ze školy
Uznání uceleného dosaženého vzdělání
Uznání částečného dosaženého vzdělání
Vzdělávání v soukromých a církevních základních a středních školách – specifika a souvislosti
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Neshoda rodičů a přijímání ke vzdělávání
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Individuální vzdělávání žáka
Vyřizování stížností - směrnice
Rozhodování ředitele zařízení ve správním řízení
Jak je to s důležitými sděleními v elektronických žákovských knížkách a prokazatelným podpisem rodičů?
Plán kontrolní činnosti - celý rok
Zákonný zástupce
Neshody při žádosti o odklad povinné školní docházky
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny

Poradna

Přijímání ke vzdělávání
Přiznání podpůrného opatření prodloužení délky studia střední školy – nutnost podávání žádosti a vydávání rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ

Zákony

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky

391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Vzory