Správní řízení - střední školy

Vydáno:

  • Právní předpisy, pokyny a výklady
  • Případy rozhodování ve správním řízení ve střední škole a konzervatoři
  • Subjekty správního řízení

Související dokumenty

Zákony

499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
500/2004 Sb. správní řád
150/2002 Sb. soudní řád správní
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
89/2012 Sb. občanský zákoník

Vyhlášky

13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Pracovní situace

Příprava přijímání ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole
Průběh správního řízení o přijetí ke vzdělávání ve střední škole do vydání rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání ve střední škole a doručení rozhodnutí
Rozhodnutí o nepřijetí k vzdělávání ve střední škole
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - doložení vysvědčení nebo jiných dokladů
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - autoremedura
Přijetí žáka ke vzdělávání ve střední škole a ke vzdělávání v konzervatoři
Ukončení přerušení vzdělávání
Soudní přezkum a rozhodnutí ředitele školy
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - právní předpisy, informace
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole a konzervatoři - základní souvislosti
Základní informace o talentové zkoušce, jednotné přijímací zkoušce a školní přijímací zkoušce
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zveřejnění výsledků
Přijímání ke vzdělávání ve střední škole - zápisový lístek
Postup v průběhu správního řízení - zahájení správního řízení
Průběh správního řízení
Správní řízení - rozhodnutí
Odvolací řízení (správní řízení)

Poradna

Kvalifikace
Přijímání ke vzdělávání
Pomůcky
Vyživovací povinnost