Kamerové systémy v mateřské škole

Vydáno:

Kamerové systémy jsou fenoménem doby a objevují se téměř všude, tedy již i v mateřských školách, především těch soukromých. Kromě obvyklých kamerových systémů se záznamem, které bývají instalovány za účelem ochrany majetku a většinou se spouští po uzavření mateřské školy, se objevily i jiné typy kamerových systémů. Tento systém je přístupný on-line a rodiče si tak mohou kdykoli zkontrolovat své dítě pomocí internetu. V tomto případě je nutné rozlišovat, zda se jedná o kamerový systém on-line, tedy bez záznamu, nebo kamerový systém se záznamem.

Kamerové systémy v mateřské škole
JUDr.
Eva
Janečková
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
V případě kamerového systému se záznamem je nutno uvést, že
provozování kamerového systému je Úřadem pro ochranu osobních údajů
považováno za zpracování osobních údajů ve smyslu zákona, pokud součástí systematického kamerového sledování je záznam pořizovaných záběrů s cílem využít tyto záběry k identifikaci fyzických osob. Údaje uchovávané v záznamovém zařízení jsou osobními údaji, pokud na jejich základě lze přímo nebo nepřímo identifikovat fyzickou osobu. Je-li pořizován záznam, je nutné aplikovat zákon č. 101/2000 Sb., o ohraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Podle ustanovení § 5 odst. 2 tohoto zákona je možné osobní údaje zpracovávat pouze se souhlasem subjektu údajů, pokud toto zpracování není možné podřadit pod některou z výjimek uvedených pod písm. a) až g) téhož ustanovení1).
V případě kamerového sledování dětí v průběhu dne během denního režimu v mateřské škole lze jen těžko předpokládat využití některé z nich.
Zpracování proto bude možné jen se souhlasem zákonných zástupců.
Mnoho rodičů nesouhlasí s takovým sledováním svých dětí, byť je připojení zabezpečené. Souhlas je v ustanovení § 4 písm. n) zákona o ochraně osobních údajů definován jako svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů. A právě
svoboda souhlasu je většinou tou nejproblematičtější vlastností, kterou lze u již udělených souhlasů často zpochybnit.
Podmínky stanovené zákonem o ochraně osobních údajů je nutno vykládat pouze v celém kontextu souboru práv a povinností správce podle tohoto zákona a dbát na to, že i přes udělený souhlas je nutno, aby správce dodržoval i další principy ochrany dat, a to především legitimitu, přiměřenost a účelnost zpracovávaných osobních údajů. Nelze tedy „nutit“ rodiče k udělení souhlasu tím, že bez něj dítě nebude přijato, nebo již přijaté dítě vyloučeno.
Mateřská škola by dále neměla zapomenout na
splnění oznamovací povinnosti
v souladu s § 16 zákona o ochraně osobních údajů, neboť zřízení takového kamerového systému nespadá ani do jedné z výjimek z oznamovací povinnosti, jak jsou uvedeny v § 18 téhož zákona.
Samozřejmostí musí být kvalitní zabezpečení záznamu.
V případě kamerových systémů bez záznamu, tedy sytému pouze on-line, se nebude jednat o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, což ovšem neznamená, že by takové monitorování bylo zcela bezbřehé. Ustanovení § 86 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uvádí, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.
Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.
Z výše uvedeného vyplývá, že i v případě on-line kamerových systémů musí mateřská škola disponovat svolením zákonného zástupce.

1 jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů, pokud je to nezbytně třeba k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů. V tomto případě je třeba bez zbytečného odkladu získat jeho souhlas. Pokud souhlas není dán, musí správce ukončit zpracování a údaje zlikvidovat, jedná-li se o oprávněně zveřejněné osobní údaje v souladu se zvláštním právním předpisem. Tím však není dotčeno právo na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života,pokud poskytuje osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné anebo úřední činnosti, o jeho funkčním nebo pracovním zařazení, nebo,jedná-li se o zpracování výlučně pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.

Související dokumenty

Pracovní situace

Základní momenty novely zákona o pedagogických pracovnících a novely školského zákona
Školský zákon a jeho vyhlášky
Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve školách - nejčastější situace
Co dělat, když škole přijde poškozené zboží?
Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala?
Policie ve škole
V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR
Únor 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Březen 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Změna pracovního poměru
2022/2023: Činnosti mateřské školy v 1. pololetí školního roku
Školy a cestování žáků: školní zájezdy
Volba ZŠ a postup v případě neshody rodičů
Školský rejstřík
Založení pracovního poměru jmenováním – zástupce ředitele
Přístupnost školního webu podle litery zákona
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Způsob poskytování poradenských služeb školským poradenským zařízením
Duben 2022: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení

Poradna

Jmenování ředitele
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce
Výpověď
Úvazky
Střídavá péče