Právní předpisy týkající se žáků-cizinců

Vydáno:

Související dokumenty

Pracovní situace

Novela maturitní vyhlášky
Přijímání ke vzdělávání cizinců, vzdělávání cizinců, ukončování vzdělávání cizinců
Novela školského zákona
Metodika k hodnocení žáků ve středních školách a konzervatořích dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Metodika k hodnocení studentů ve vyšších odborných školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Kategorie cizinců v praxi škol
Děti, žáci, studenti – rodinní příslušníci občana EU
Děti, žáci, studenti ze třetích zemí
Žáci-cizinci v ZŠ
Červen a červenec 2021: Právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení
Vzdělávání dětí, žáků, studentů z Ukrajiny
Vzory při přijímání do MŠ a ZŠ (česko-ukrajinské)
Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce
Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina 2
Metodika k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2021/2022
Doporučení pro ŠPZ k přístupu k ukrajinským dětem
Děti, žáci, studenti – občané EU
Děti-cizinci v MŠ
Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání

Poradna

Přijetí cizince do základní školy
Jmenování ředitele
Výuka Aj
Problémy ve třídě
Pracovní náplň
Nekomunikace
Zřizovatel
Doplňková činnost
Zástup
Pracovnělékařské služby
Jmenování ředitelky
Poplatky školní družina
GDPR
Vychovatelka ŠD
Pracovní neschopnost
Škola v přírodě
Střet zájmů
Doprovod do školy
DPČ
Zákoník práce

Zákony

326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
10 149/2002-22 k školní docházce žadatelů o azyl
343/2007 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Vyhlášky

671/2004 Sb. , kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky
177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou