Systém podpory studentů se specifickými potřebami na vysokých školách v 21. století

Již mnoho let se hovoří o přístupnosti studia všem lidem bez rozdílu a tato idea je stále častěji naplňována. Nejinak je tomu i na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde se konkrétně o studenty se specifickými potřebami stará tým pracovníků Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA.

Systém podpory studentů se specifickými potřebami na vysokých školách v 21. století
Mgr.
Barbora
Čalkovská
vedoucí Střediska pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT, předsedkyně Asociace vysokoškolských poradců, z. s., členka Rady Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách
Mgr. et Mgr.
Jana
Pechancová
psycholožka ve Středisku pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT,DYS-centrum® Praha, z. ú.
Kdo je ovšem student se specifickými potřebami? Jakých úprav může využívat? A jaké má povinnosti? Je informovanost o dostupnosti poradenství a podpory vysokoškolských studentů dostatečná? V této oblasti se objevuje množství otázek, pochybností i nepravd. V tomto článku bychom rády představily možnosti vysokoškolských středisek podpory studentů se specifickými potřebami, ale také poukázaly na možná slabá místa informovanosti nebo spolupráce s dalšími zapojenými subjekty.
Na začátku je nutné upřesnit si, o kom vlastně mluvíme, když používáme termín
student se specifickými potřebami
. Máme na mysli studenta, který by vzhledem k dopadům zdravotního nebo jiného postižení či znevýhodnění nebyl schopen dostát nárokům studia bez odpovídající modifikace studijních podmínek. Podle typu postižení či znevýhodnění jsou studenti řazeni do následujících kategorií: