Děti z odlišného kulturního prostředí v předškolním vzdělávání: Ohlédnutí za konferencí

Vydáno:

Otázka inkluze ve vzdělávání hýbe jak odbornou, tak laickou veřejností. Velký zájem o toto téma ukázala i konference s názvem Děti z odlišného kulturního prostředí v předškolním vzdělávání, která proběhla 17. října pod záštitou neziskové organizace EDUcentrum v rámci projektu inEDU (Inovativní přístupy k inkluzi dětí s původem v jiném kulturním prostředí v předškolním vzdělávání). Cílem konference bylo poskytnout pohled na téma inkluze v předškolním vzdělávání z různých perspektiv, nabídnout ucelené informace o možnostech čerpání dotací a služeb pro mateřské školy a předškolní zařízení, sdílet praktické tipy pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem a zprostředkovat přehled užitečných zdrojů na dané téma.

Děti z odlišného kulturního prostředí v předškolním vzdělávání: Ohlédnutí za konferencí
Mgr.
Anna
Simonová
Project Manager, EDUcentrum, z. ú.
I------------I----------------------------I-------------------------------------------I 
I Školní rok I Celkový počet dětí-cizinců I Podíl dětí-cizinců na celkovém počtu dětí I
I------------I----------------------------I-------------------------------------------I
I 2013/2014 I 6 307 I 1,73 % I
I------------I----------------------------I-------------------------------------------I
I 2014/2015 I 7 214 I 1,96 % I
I------------I----------------------------I-------------------------------------------I
I 2015/2016 I 8 302 I 2,26 % I
I------------I----------------------------I-------------------------------------------I
I 2016/2017 I 9 494 I 2,62 % I
I------------I----------------------------I-------------------------------------------I
I 2017/2018 I 10 469 I 2,89 % I
I------------I----------------------------I-------------------------------------------I
Zdroj: Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele (http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp)
Počty dětí-cizinců v mateřských školách a předškolních zařízeních rok od roku rostou, za posledních pět let to bylo téměř o 66 %. Z celkového počtu dětí se sice jedná o malé procento (v minulém školním roce konkrétně 2,89 %), nicméně rostoucí demografická tendence je zřejmá. Nejpočetněji zastoupenou skupinou jsou Vietnamci (v roce 2017/2018 se jednalo o 26,4 % z celkového počtu dětí-cizinců), Ukrajinci (23,7 %) a Slováci (18,4 %).
Rostoucí trend v zastoupení dětí s jiným odlišným jazykem v předškolním vzdělávání přináší pro MŠ několik otázek. Jak pracovat s dětmi z jiného kulturního prostředí ve třídě? Jaký druh podpory mohu v procesu integrace dětí-cizinců jakožto ředitel/ředitelka využít? Na koho se mohu obrátit?
Z pohledu MŠMT jsou v tomto ohledu klíčové strategické dokumenty Státní integrační program, Koncepce integrace cizinců a Akční plán inkluzivního vzdělávání, v jejichž rámci lze využívat například služeb adaptačních koordinátorů pro školy, tlumočnických a překladatelských služeb, podpory pedagogických pracovníků či kurzů češtiny jako cizího jazyka.
Z pohledu praxe ředitele mateřské školy je pak důležité soustředit se na proinkluzivní opatření jak směrem k dítěti, tak směrem k rodičům a personálu. U prvně jmenovaného se jedná například o výuku češtiny jako cizího jazyka, individuální přístup zajištěný dvojjazyčným asistentem pedagoga ve třídě či určení tzv. patrona, tedy kamaráda či spolužáka, který dítěti s odlišným mateřským jazykem pomáhá. Při práci s dětmi z odlišného kulturního prostředí je dobré nezapomínat ani na jejich rodiče. V tomto ohledu se osvědčilo zapojit je do dění ve školce skrze různé akce, například multikulturní týden.
Další část konference byla věnována pohledu z neziskového sektoru a praktickým ukázkám práce s předškolními dětmi z odlišného kulturního prostředí. Jednou z metod, s níž se účastníci seznámili, byl model KIKUS, který je založen na podpoře osvojení si češtiny jakožto cizího jazyka a současném rozvíjení jazyka prvního. Materiály, workshopy, tipy a ukázky z praxe při používání metody KIKUS nabízí v České republice organizace META, o. p. s. (více informací na portálu Inkluzivní škola.cz).
Druhým praktickým modelem pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem je zapojení prvků metody CLIL (Content and Language Integrated Learning), která je založená na integraci výuky daného předmětu a cizího jazyka. V kontextu předškolního vzdělávání se jedná zejména o hry s neznámým jazykem novým pro všechny. Příkladem může být hra na prodejnu papírnictví ve finském jazyce, kdy všichni žáci, včetně těch s jiným prvním jazykem než čeština, mohou zažít prvotní obavy z neporozumění a následně pocit úspěchu z používání nového jazyka v kontextu reálné situace.
inEDU neboli Inovativní přístupy k inkluzi dětí s původem v jiném kulturním prostředí v předškolním vzdělávání je mezinárodní projekt podpořený v rámci programu Erasmus+, na kterém spolupracuje několik evropských zemí.
V České republice je projekt realizován neziskovou organizací EDUcentrum, která se zabývá implementací inovativních metod a netradičních přístupů k vzdělávání. V rámci projektu proběhla studijní návštěva ve Velké Británii, uskutečnila se řada workshopů pro pracovníky v předškolním vzdělávání a dále byla například vytvořena desková hra, která je nyní testována v praxi v několika mateřských školách.
Součástí projektu byla i realizace konference na téma inkluze v předškolním vzdělávání. Všem prezentujícím ještě jednou děkujeme za podnětné příspěvky a workshopy, jmenovitě Mgr. et Mgr. Jaroslavě Vatalové (MŠMT), Mgr. Ludmile Maškové (MŠ se speciálními třídami DUHA), Mgr. Kristýně Chmelíkové (META, o. p. s.), PhDr. Barboře Loudové Stralczynské, Ph.D. (PedF UK, META, o. p. s), Mgr. Petře Ristić (Fakultní MŠ Sluníčko pod Střechou při PedF UK, META, o. p. s.) a PhDr. Petře Vallin, Ph.D. (PedF UK, Channel Crossings).
Více informací: www.educentrum.eu