Specifika skončení pracovního poměru vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním

Vydáno:

Podle § 73a odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí; zaměstnavatel je povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci.

Související dokumenty

Zákony

262/2006 Sb. zákoník práce

Vyhlášky

263/2007 Sb. , kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

Pracovní situace

Způsoby skončení pracovního poměru a prací konaných mimo pracovní poměr
Skončení pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru výpovědí
Výpovědní důvody
Zákaz výpovědi
Písemná forma a doručení výpovědi
Výpovědní doba
Okamžité zrušení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru na základě uplynutí doby nebo úředního rozhodnutí
Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Skončení pracovního poměru a kvalifikační dohoda
Výpověď pro nadbytečnost
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Rozvázání pracovního poměru dohodou
Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem
Výpověď daná zaměstnancem činným na základě DPP, DPČ
Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti
Alkohol na pracovišti

Poradna

Jmenování a odstoupení ředitele školy
Vzdání se pracovního místa ředitele školy
Bývalá ředitelka
Předpoklad odborné kvalifikace pro pedagogickou činnost
Výpověď
Zástupce ředitele
Pracovní smlouva „Vychovatelka ŠD a ŠK“
Vzdání se funkce
Náhrada mzdy
Výpověď
Nadúvazkové hodiny ředitele školy
Výpověď zaměstnavatele pro nesplnění kvalifikačních předpokladů
DPP/DPČ v případě ředitele, který je statutárním orgánem právnické osoby
Střet zájmů
Ukončení pracovního poměru
Home office
Výpověď
Míra vzdělávací povinnosti
Vedoucí kuchařka
Platový tarif vedení školy